Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Poskytovatelé
 3. Zdravotnické prostředky

Zdravotnické prostředky

Zdravotnickým prostředkem se myslí nástroj, přístroj, zařízení, software, implantát, činidlo, materiál nebo jiný předmět určené výrobcem k použití, samostatně nebo v kombinaci, u lidí k jednomu nebo několika z těchto konkrétních léčebných účelů:

 • diagnostika, prevence, monitorování, predikce, prognóza, léčba nebo mírnění nemoci,
 • diagnostika, monitorování, léčba, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení, vyšetřování, náhrady nebo úpravy anatomické struktury nebo fyziologického či patologického procesu nebo stavu,
 • poskytování informací prostřednictvím vyšetření in vitro, pokud jde o vzorky pocházející z lidského těla, včetně darovaných orgánů, krve a tkání, který nedosahuje svého hlavního určeného účinku v lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickými, imunologickými ani metabolickými účinky, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (dále jako „ZP MV ČR“) hradí zdravotnické prostředky z veřejného zdravotního pojištění v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZVZP“).

Rozdělení zdravotnických prostředků

Zdravotnické prostředky lze dělit několika způsoby. Na základě způsobu poskytnutí a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění se zdravotnické prostředky rozdělují na

a) Zdravotnické prostředky vystavované na Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (dále jen Poukaz) a

b) na zdravotnické prostředky a materiál, který je vykazován a hrazen jako Zvlášť účtovaný materiál (dále jako „ZUM“) na dokladu 03.

Číselník hrazených zdravotnických prostředků na Poukaz sestavuje a vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Číselník hrazených ZUM sestavuje a vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.

Zdravotnické prostředky na Poukaz jsou předepisovány na stanovených tiskopisech:

a to dle platné, smluvně závazné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů.

ZUM je možné vykázat k úhradě pouze společně se zdravotním výkonem, při kterém byl ZUM poskytnut.

Konkrétní výše úhrady za jednotlivé zdravotnické prostředky jsou uvedeny v platné verzi Číselníku zdravotnických prostředků Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (dále jako „SZP ČR).

Při úhradě zdravotnických prostředků se ZP MV ČR řídí Metodikou SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR v platném znění.

Platnost Poukazu na zdravotnický prostředek

V souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, se ke dni 26. 5. 2021 mění doba pro uplatnění poukazu (Poukaz na brýle a optické pomůcky, Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku a Poukaz na foniatrickou pomůcku) u výdejce zdravotnických prostředků, a to na 30 dní od vystavení poukazu předepisujícím lékařem, pokud tento lékař neurčí jinak (nejdéle však může prodloužit platnost poukazu na 1 rok).

Vystavení Poukazu při distanční konzultaci zdravotního stavu

V případě, že nemáte možnost navštívit lékaře osobně, můžete na základě distanční komunikace s lékařem o svém zdravotním stavu, požádat o jeho zaslání Českou poštou.

Vystavit Poukaz na vybrané zdravotnické prostředky smí nově zdravotní sestra

Novela ZVZP účinná od 1. 1. 2022 umožňuje některým všeobecným a dětským sestrám předepisovat pacientům vybrané zdravotnické prostředky vydávané na poukaz jako léčebnou či ortopedickou pomůcku. Dosud měli tuto kompetenci výhradně lékaři. Nyní mají tuto možnost zdravotní sestry pracující v domácí péči nebo v domácí paliativní péči a také zdravotní sestry v lékařských oborech. Netýká se to sester poskytujících ošetřovatelskou péči v sociálních službách.

Sestry v domácí zdravotní péči a domácí paliativní péči mohou zdravotnické prostředky předepisovat pouze na doporučení ošetřujícího lékaře, a to v rozsahu a na dobu, které tento lékař stanovil. Pokud jde o sestry v lékařských oborech, předepisování zdravotnických prostředků na ně může delegovat lékař, u kterého sestra pracuje.

Mezi zdravotnické prostředky, jejichž předepisování lze nově delegovat na zdravotní sestry, patří například některé prostředky pro hojení ran, inkontinenci, kompresivní terapii, prostředky pro pacienty se stomií nebo pro pacienty s poruchou mobility.

Kdy bude možné vystavit Poukaz elektronicky?

Již druhá rok je Ministerstvem zdravotnictví ČR připravován ePoukaz. Jedná se o obdobu eReceptu, který se používá při předepisování léčivých přípravků. Momentálně je celý proces ve schvalovacím procesu v podobě nové vyhlášky MZ ČR.

Postup v případě změny zdravotní pojišťovny při zapůjčeném zdravotnickém prostředku od ZP MV ČR

Týká se vybraných, tzv. cirkulovatelných zdravotnických prostředků: elektrické a mechanické invalidní vozíky, polohovací postele, BPAPy, CPAPy, lymfoveny apod.

Existují dvě možnosti, jak bude postupováno:

1. Zdravotní pojišťovny se dohodnou na přeúčtování takového zdravotnického prostředku, pojištěnec si ho nechává a nemusí činit žádné další kroky.

2. Pokud se zdravotní pojišťovny na přeúčtování nedohodnou, pojištěnec musí zdravotnický prostředek ZP MV ČR vrátit a u nové pojišťovny si prostřednictvím nové kompletní žádosti zažádat o nový.

Novinky v úhradě zdravotnických prostředků od 1. 1. 2022

Novela zákona ZVZP s účinností od dne 1. 1. 2022 přináší řadu změn úhrad u zdravotnických prostředků.

ZP MV ČR od ledna 2022 nově hradí pojištěncům několik zdravotnických prostředků, které dříve hrazeny nebyly, a u dalších zdravotnických prostředků dochází ke změně výše úhrady nebo množstevního omezení.

Nově hrazené zdravotnické prostředky

 • Individuální terapeutické úpravy na dva páry sériově vyrobené obuvi za rok s 80 % úhradou
 • Prostředky pro lokální kyslíkovou terapii s úhradou 228 Kč na ml s množstevním omezením 24 ml za rok na jednu lokalizaci
 • Ochranné přilby s úhradou 2 125 Kč za kus na dva roky
 • Binaurální korekce sluchadel pro vzdušné vedení pro dospělé od 19 let s úhradou 6 087 Kč za kus s množstevním omezením dvou kusů na pět let
 • Výměna komory zvlhčovače integrovaného v přístroji pro léčbu poruch dýchání ve spánku s úhradou 2 173,91 Kč za kus na dva roky
 • Příslušenství k elektrickým vozíkům

Elektrické polohování zádové opěrky, sedu, dolních končetin s 95 % úhradou na jeden kus na sedm let
Speciální joysticky pro ovládání vozíků s 98 % úhradou na jeden kus na sedm let

 • Náplasti k fixaci filtrů HME pro uživatele hlasových protéz s úhradou 101,88 Kč za kus na den
 • Dětské ortézy z prefabrikátu nebo stavebnice jako jsou ortézy pro hlavu a krk, trupu, horních končetin, dolních končetin s plnou úhradou s množstevním omezením dvou kusů na rok
 • Opravy obličejových epitéz s 75 % úhradou dvakrát za rok
 • Brýle pro děti ve věku 15-17 let u vybraných očních vad s různou výší úhrady dle oční vady

Zdravotnické prostředky s navýšenou úhradou

 • Přístrojové vybavení pro domácí umělou plicní ventilaci nově se čtyřmi variantami úhrad dle typu vybavení 459,20 Kč, 641,79 Kč, 772,81 Kč a 940,50 Kč na den

        o Původně dvě varianty 566,12 Kč a 648,76 Kč na den

 • Biokeramické krytí s navýšenou úhradou 2,782 Kč na cm2 z původních 2,61 Kč
 • Výměny zevní části (řečového procesoru) u kochleárních implantátů nově s dvěma úhradami pro aktivního uživatele ve výši 190 000 Kč na kus na sedm let pro jedno ucho a pro částečného uživatele ve výši 156 522 Kč na kus na sedm let pro jedno ucho

       o Původně 156 255 Kč bez rozlišení mezi aktivní a částečné uživatele

 • Bílé hole opěrné nově s úhradou tři kusů na rok ve výši 435 Kč za kus

       o Původně 174 Kč za kus a s množstevním omezením dvou kusů na rok

 • Bílé hole signalizační a orientační nově s úhradou tři kusů na rok ve výši 807 Kč za kus

       o Původně 609 Kč za kus s množstevním omezením dvou kusů na rok

 • Červenobílé hole pro hluchoslepé nově s úhradou tři kusů na rok ve výši 807 Kč za kus

       o Původně 609 Kč za kus s množstevním omezením dvou kusů na rok

 • Nebulizátory s membránou k vysoce výkonným inhalátorům s úhradou 2 560 Kč za kus na dva roky

       o Původně 435 Kč za kus s množstevním omezením jednoho kusu za dva roky

 • Na zakázku vyrobené ušní tvarovky ke sluchadlům pro děti do 18 let s úhradou 348 Kč za kus s množstevním omezením dvou kusů za rok

       o Původně 304 Kč za kus

 • Opravy invalidních vozíků mechanických a elektrických ve vlastnictví pojištěnce s 90 % úhradou do maximální výše 8 696 Kč na pět let, resp. 90 % úhradou do maximální výše 12 174 Kč na sedm let

       o Původně 8 265 Kč na pět let a 11 570 Kč na sedm let

 • Protézy dolních končetin s bionickým kloubem s 99 % úhradou a maximálním doplatkem na pojištěnce ve výši 4 150 Kč na jeden kus za 6 let a nově i s rozšířenou indikací při exartikulaci v kolenním kloubu s dosaženým stupněm aktivity III a s předpokladem dosažení stupně aktivity IV, a také při stehenní amputaci s dosaženým stupněm aktivity IV

       o Původně jeden kus na 5 let s 95 % úhradou bez stanovení maximálního doplatku pojištěnce

Zdravotnické prostředky s navýšeným množstevním omezením

 • U vybraných stomických pomůcek pro děti, a to dvojnásobné
 • U příslušenství k tracheostomickým kanylám:

       o nově u ochranných roláků úhrada tří sad na dva roky, původně jedna sada na rok

       o nově u molitanových roušek úhrada jedné sady na měsíc, původně na dva měsíce

Zdravotnické prostředky se sníženou úhradou

 • Absorpční zdravotnické prostředky pro III. st. inkontinence nově s 2% spoluúčastí pojištěnce při úhradě 1 478 Kč na měsíc.

       o Původně bez spoluúčasti pojištěnce

 • Chodítko čtyřkolové nově s úhradou 3 043 Kč za kus na pět let.

       o Původně 3 304 Kč

Všechny úhrady jsou uvedeny bez DPH. Podrobnější informace je možné dohledat ve výše uvedeném zákoně.

Užitečné odkazy

 

Poslední aktualizace ke dni 11. 3. 2022

ÚZ ZP MV ČR

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211