Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
 1. Úvod
 2. Poskytovatelé
 3. Zdravotnické prostředky

Zdravotnické prostředky

Zdravotnickým prostředkem se myslí nástroj, přístroj, zařízení, software, implantát, činidlo, materiál nebo jiný předmět určené výrobcem k použití, samostatně nebo v kombinaci, u lidí k jednomu nebo několika z těchto konkrétních léčebných účelů:

 • diagnostika, prevence, monitorování, predikce, prognóza, léčba nebo mírnění nemoci,
 • diagnostika, monitorování, léčba, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního postižení, vyšetřování, náhrady nebo úpravy anatomické struktury nebo fyziologického či patologického procesu nebo stavu,
 • poskytování informací prostřednictvím vyšetření in vitro, pokud jde o vzorky pocházející z lidského těla, včetně darovaných orgánů, krve a tkání, který nedosahuje svého hlavního určeného účinku v lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickými, imunologickými ani metabolickými účinky, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (dále jako „ZP MV ČR“) hradí zdravotnické prostředky z veřejného zdravotního pojištění v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZVZP“).

Rozdělení zdravotnických prostředků

Zdravotnické prostředky lze dělit několika způsoby. Na základě způsobu poskytnutí a úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění se zdravotnické prostředky rozdělují na

a) Zdravotnické prostředky vystavované na Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (dále jen Poukaz) a

b) na zdravotnické prostředky a materiál, který je vykazován a hrazen jako Zvlášť účtovaný materiál (dále jako „ZUM“) na dokladu 03.

Číselník hrazených zdravotnických prostředků na Poukaz sestavuje a vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Číselník hrazených ZUM sestavuje a vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.

Zdravotnické prostředky na Poukaz jsou předepisovány na stanovených tiskopisech:

a to dle platné, smluvně závazné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů.

ZUM je možné vykázat k úhradě pouze společně se zdravotním výkonem, při kterém byl ZUM poskytnut.

Konkrétní výše úhrady za jednotlivé zdravotnické prostředky jsou uvedeny v platné verzi Číselníku zdravotnických prostředků Svazu zdravotních pojišťoven České republiky (dále jako „SZP ČR).

Při úhradě zdravotnických prostředků se ZP MV ČR řídí Metodikou SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR v platném znění.

Platnost Poukazu na zdravotnický prostředek

V souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, doba pro uplatnění poukazu (Poukaz na brýle a optické pomůcky, Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku a Poukaz na foniatrickou pomůcku) u výdejce zdravotnických prostředků, a to na 30 dní od vystavení poukazu předepisujícím lékařem, pokud tento lékař neurčí jinak (nejdéle však může prodloužit platnost poukazu na 1 rok).

Vystavení Poukazu při distanční konzultaci zdravotního stavu

V případě, že nemáte možnost navštívit lékaře osobně, můžete na základě distanční komunikace s lékařem o svém zdravotním stavu, požádat o jeho zaslání Českou poštou.

Vystavení poukazu zdravotní sestrou

Novela ZVZP účinná od 1. 1. 2022 umožňuje některým všeobecným a dětským sestrám předepisovat pacientům vybrané zdravotnické prostředky vydávané na poukaz jako léčebnou či ortopedickou pomůcku. Dosud měli tuto kompetenci výhradně lékaři. Nyní mají tuto možnost zdravotní sestry pracující v domácí péči nebo v domácí paliativní péči a také zdravotní sestry v lékařských oborech. Netýká se to sester poskytujících ošetřovatelskou péči v sociálních službách.

Sestry v domácí zdravotní péči a domácí paliativní péči mohou zdravotnické prostředky předepisovat pouze na doporučení ošetřujícího lékaře, a to v rozsahu a na dobu, které tento lékař stanovil. Pokud jde o sestry v lékařských oborech, předepisování zdravotnických prostředků na ně může delegovat lékař, u kterého sestra pracuje.

Mezi zdravotnické prostředky, jejichž předepisování lze nově delegovat na zdravotní sestry, patří například některé prostředky pro hojení ran, inkontinenci, kompresivní terapii, prostředky pro pacienty se stomií nebo pro pacienty s poruchou mobility.

ePoukaz - Elektronický poukaz

ePoukaz je Poukaz vystavený v elektronické podobě. ePoukaz je velmi podobný eReceptu. Pokud jste si již zvykli používat eRecept, nebude uplatnění ePoukazu vám činit problémy. Každý ePoukaz má jedinečný identifikátor, který je oproti eReceptu kratší, devítimístný. Existují čtyři různé způsoby, jak je může identifikátor ePoukazu pacient získat:

 1. Vystavením papírové průvodky, na kterou je možné kromě povinných údajů (identifikátor) doplnit i další údaje, které pacient potřebuje znát.
 2. Zasláním e-mailu na adresu pacienta, i v tomto případě je možné doplnit další údaje.
 3. Předáním ePoukazu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta.
 4. Zasláním SMS na mobilní telefon pacienta.

Na ePoukaz na zdravotnický prostředek lze předepsat jen jeden zdravotnický prostředek – tedy jednu položku (kód) z číselníku zdravotnických prostředků. V praxi však nastává situace, kdy je potřeba na jeden poukaz předepsat více položek – např. sluchadlo + příslušenství nebo vozík + příslušenství. V tomto případě tedy bude možné předepsat více položek, které jsou na sebe vázané.

Dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, § 28, odst. 4 je stanoveno, že „Elektronický nebo listinný poukaz lze u výdejce uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení, neurčí-li předepisující jinak, nejpozději však do 1 roku.

Postup v případě změny zdravotní pojišťovny při zapůjčeném zdravotnickém prostředku od ZP MV ČR

Týká se vybraných, tzv. cirkulovatelných zdravotnických prostředků: elektrické a mechanické invalidní vozíky, polohovací postele, BPAPy, CPAPy, lymfoveny apod.

Existují dvě možnosti, jak bude postupováno:

1. Zdravotní pojišťovny se dohodnou na přeúčtování takového zdravotnického prostředku, pojištěnec si ho nechává a nemusí činit žádné další kroky.

2. Pokud se zdravotní pojišťovny na přeúčtování nedohodnou, pojištěnec musí zdravotnický prostředek ZP MV ČR vrátit a u nové pojišťovny si prostřednictvím nové kompletní žádosti zažádat o nový.

Vydávání potvrzení k příspěvku na mobilitu

V rámci novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a změně souvisejících zákonů, s platností od dne 30. 11. 2022, došlo k vložení § 8 (příspěvek na mobilitu pro osobu, která využívá po celý kalendářní měsíc (zpětně) zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci), na základě kterého zdravotní pojišťovny vystavují Potvrzení, že pacientovi je takový zdravotnický prostředek hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

ZP MV ČR vystavuje Potvrzení k příspěvku na mobilitu na základě podané Žádosti o potvrzení k příspěvku na mobilitu. Formulář k vyplnění Žádost je ke stažení zde.

Možnosti podání žádosti:

 1. Žádost může doručit pojištěnec nebo jeho zástupce na ZP MV ČR osobně na klientské centrum, poštou nebo datovou schránkou; pokud by žádost byla doručena emailem, bude přijata, ale Potvrzení bude odesláno poštou.
 2. V případě osobního doručení bude možné potvrzení vydat přímo pojištěnci (zletilému/svéprávnému) anebo jeho zástupci na základě doložení zastupování rodným listem (rodič), rozhodnutím soudu anebo na základě plné moci, která musí být úředně ověřena. Dokládání zastupování není nutné u zástupců/pojištěnců, kteří jsou již jako zástupci pojištěnce v systému ZP MV ČR evidováni (typicky: rodiče – děti apod.)
 3. Pokud žádost osobně doručí jiná osoba bez možnosti prokázání zastupování, jak je v předchozím bodě uvedeno (například příbuzný svéprávného plnoletého pojištěnce bez úředně ověřené plné moci), lze žádost převzít, ale Potvrzení bude zasláno poštou.
 4. Při odesílání Potvrzení poštou obecně platí, že zásilka je odesílána doporučeně na adresu pojištěnce uvedenou v informačním systému ZP MV ČR nebo na adresu jeho zástupce, který zastupování prokázal dle bodu 2 anebo je jako zástupce pojištěnce již v IS ZP MV ČR veden
 5. Může nastat situace, že na Klientském centru ZP MV ČR nebudou mít možnost vystavit potvrzení na počkání. V tomto případě bude Potvrzení zasláno poštou.

Užitečné odkazy

 

Poslední aktualizace ke dni 12. 12. 2022

ÚZ ZP MV ČR

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211