Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Práva pojištěnce

Mezi základní práva pojištěnce patří zejména:

 • Právo na výběr zdravotní pojišťovny  s účinností od 1. 9. 2015 je možné pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního pololetí. Podepsaná přihláška ke zvolené zdravotní pojišťovně musí být podána v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícímu tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před termínem požadované změny.
 • Právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně, na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele, v případě registrujícího poskytovatele může pojištěnec toto právo uplatnit jednou za tři měsíce.
 • Právo na místní a časové dostupnosti zdravotních služeb u poskytovatele, který je s jeho zdravotní pojišťovnou ve smluvním vztahu, a to za podmínek, které stanoví vyhláška č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.
 • Právo na výběr dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně.
 • Právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem; právo na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem.
 • Právo podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním.
 • Právo na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku a o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařízením lékárenské péče.
 • Právo na uhrazení částky přesahující limit pro doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny.

Pravidla zdravotního pojištění podléhají zákonu č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v  platném znění a  dále zákonu č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Limity pro vracení doplatků za léčiva

Dle ustanovení § 16b z.č. 48/1997 Sb. má pojištěnec nárok na vrácení částky, kterou uhradil na doplatcích nad zákonem stanovený limit.  Limit spoluúčasti pojištěnců na doplatcích je stanoven vždy pro kalendářní rok, a to následovně:

 • 1000 Kč - u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku
 • 500 Kč - u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku
 • 500 Kč – nově od 1.1.2020 se nížený limit 500 Kč uplatní i u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu,
 • 5000 Kč – u pojištěnců výše neuvedených

 Zatímco o snížený limit z důvodu věku není třeba žádat (pojištěnce, kterých se situace týká, si zdravotní pojišťovna vyhodnocuje sama a automaticky jim výslednou částku odešle na bankovní účet nebo složenkou), o snížený limit 500 Kč z důvodu invalidity je nutné požádat a doložit potřebné písemnosti. Rovněž je žádoucí sdělit zdravotní pojišťovně číslo účtu, na který mají být finanční částky poukazovány (formulář „Žádost o vypořádání výplat nadlimitních částek za poplatky a doplatky na bankovní účet“ je k dispozici v sekci „Formuláře pro pojištěnce“ a na každém pracovišti).

 Ustanovení o snížení limitu z titulu invalidity se týká pojištěnců, kteří mají:

 • přiznaný invalidní důchod pro třetí stupeň invalidity
 • přiznaný druhý stupeň invalidity bez výplaty důchodu
 • přiznaný třetí stupeň invalidity bez výplaty důchodu

Ustanovení o snížení limitu z titulu invalidity se netýká pojištěnců, kteří mají přiznán starobní důchod.

Pro snížení limitu doplatků pojištěnec předkládá následující doklady:

 • Pokud je pojištěnec zařazen ve třetím stupni invalidity a pobírá důchod pro tuto invaliditu, předloží kopii rozhodnutí o přiznání tohoto důchodu.
 • Pokud je pojištěnec zařazen ve druhém stupni invalidity, ale důchod pro tuto invaliditu mu nebyl přiznán, předloží kopii posudku o posouzení zdravotního stavu.
 • Pokud je pojištěnec zařazen ve třetím stupni invalidity, ale důchod pro tuto invaliditu mu nebyl přiznán, předloží kopii posudku o posouzení zdravotního stavu.

 K doložení postačuje prostá kopie uvedených rozhodnutí a posudků, není vyžadována ověřená kopie. K doložení stupně invalidity nejsou dostačující potvrzení ZTP a ZTP/P z Úřadu práce. Pojištěnec od ZP MV ČR obdrží písemné vyrozumění o nastavení sníženého limitu s uvedením dne, od něhož se snížený limit počítá. Pojištěnec je následně povinen hlásit změny, které mají vliv na nastavení sníženého limitu (změnu stupně invalidity, přiznání důchodu apod.). Dokládat znovu potřebné skutečnosti je nutné i při každé změně zdravotní pojišťovny

Osobní účet pojištěnce

Podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, jsou zdravotní pojišťovny povinny na vyžádání pojištěnce jedenkrát ročně písemně poskytnout údaje o zdravotní péči uhrazené za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců včetně údajů o zaplacených regulačních poplatcích a doplatcích za léky (dále jen "výpis z osobního účtu").

S účinností od 1.12.2011 je na vyžádání pojištěnce zdravotní pojišťovna dále povinna zajistit pojištěnci dálkový přístup k jeho osobnímu účtu. Pokud k tomu dá pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce písemný souhlas, může být osobní účet pojištěnce zpřístupněn i ošetřujícímu lékaři.

Výpis z osobního účtu může klient ZP MV ČR získat následujícími cestami:

1. elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup

Pojištěnec požádá ZP MV ČR o přidělení osobních identifikátorů (PIN a heslo), a to buď osobně (bude vyřízeno na počkání), písemně nebo telefonicky přes Infolinku. Následně mu budou osobní identifikátory zaslány poštou v zásilce do vlastních rukou adresáta. Vstupem do zabezpečené části „E-komunikace“ na webových stránkách www.zpmvcr.cz a po zadání přístupových identifikátorů v rámci volby „Registrovaní uživatelé“ si pojištěnec může vyhledat výpis ze svého osobního účtu, a to i za poslední 3 roky zpětně, může si aktivovat unikátní produkt Karta života, a využívat dalších služeb elektronické komunikace.

Osobní účet pojištěnce mladšího 18 let může sledovat jeho zákonný zástupce, a to v rámci svých přístupových identifikátorů (podmínkou je, aby o této skutečnosti byla ZP MV ČR vyrozuměna a měla k dispozici doklad, že daná osoba je zákonným zástupcem dítěte). Není-li zákonný zástupce pojištěncem ZP MV ČR, požádá o vystavení osobních identifikátorů vztahujících se přímo k osobě daného dítěte a doloží doklad prokazující svoji vazbu k dítěti (rodný list; občanský průkaz, v němž má dítě zapsáno, apod.).

V případě, že klient ZP MV ČR své přístupové identifikátory do E-komunikace obdržel již v minulosti (v rámci registrace do Klubu pojištěnců, popř. jako podklad pro elektronické zasílání Přehledů OSVČ apod.), umožňují mu tyto identifikátory rovněž dálkový přístup k osobnímu účtu pojištěnce ve smyslu § 43 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. a ZP MV ČR tímto plní svoji zákonnou povinnost, aniž by bylo nutné o přístup k osobnímu účtu samostatně žádat.

2. písemně v papírové formě

Pojištěnec ZP MV ČR žádá osobně nebo písemně klientské pracoviště  ZP MV ČR, u něhož  je registrován, a to formou vyplnění žádosti, která je k dispozici na každém klientském pracovišti ZP MV ČR nebo na internetových stránkách ZP MV ČR, v sekci Formuláře.

Po připravení výpisu z účtu sdělí pojišťovna žadateli poštou, kdy se může dostavit na pobočku ZP MV ČR nebo klientské pracoviště  ZP MV ČR k jeho převzetí. Při převzetí musí pojištěnec prokázat svou totožnost platným občanským průkazem. U pojištěnce mladšího 18 let může o vystavení výpisu z účtu požádat pouze zákonný zástupce. V takovém případě musí prokázat svoji vlastní totožnost a navíc právní vztah k osobě, o jejíž výpis z účtu žádá. Výpis z účtu je vydáván osobně na klientském pracovišti pojišťovnyi. Jeho zaslání poštou je možné pouze v případě, že o to pojištěnec v žádosti písemně požádá a výslovně uvede, že si je vědom rizika, že se jeho osobní údaje a další informace vztahující se k jeho osobě mohou během poštovní přepravy dostat do rukou nepovolaných osob. 

Možnost zaslání výpisu z účtu pojištěnce mladšího 18 let závisí na individuálním posouzení klientského pracoviště ZP MV ČR, v případě, kdy klientské pracoviště ZP MV ČR má pochybnosti o tom, že se skutečně jedná o zákonného zástupce je možnost zaslání výpisu účtu této osoby vyloučena. Výpis rovněž nelze zaslat poštou, jestliže se adresa v žádosti neshoduje s adresou trvalého pobytu pojištěnce v registru pojišťovny. Je zcela vyloučeno zasílat výpis z účtu osob příbuzných nebo známých, protože takový postup je v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Z technických důvodů není možné vystavit výpis z účtu pojištěnce za období starší než předchozích 12 měsíců. Vzhledem ke zpracovávání dat za všechny pobočky pojišťovny za dané období nelze vyloučit delší dobu zpracování žádosti o výpis z účtu pojištěnce.

Může dojít rovněž k situaci, že ve výpisu nebudou některé výkony uvedeny. ZP MV ČR má přehled pouze o těch provedených zdravotních výkonech, které byly zdravotnickým zařízením řádně vykázány. Pokud lékař nebo nemocnice z nějakých důvodů pojišťovně určité výkony nenahlásí, nemohou být uvedeny ve výpisu. K takové situaci může dojít zejména v souvislosti kapitačně výkonovým způsobem vykazování a úhrady zdravotní péče u praktických lékařů, kdy některé výkony zahrnuté do těchto plateb nemusí být pojišťovně vykázány. Nicméně, pokud budete mít jakékoli pochybnosti o správnosti svého výpisu, kontaktujte příslušné klientské pracoviště  pojišťovny, u které jste registrováni.

  

Pokud potřebujete poradit, obraťte se kdykoliv na pracovníky našich klientských centrech  nebo infolinku 844 211 211* (Cena hovoru je 2,32 Kč bez DPH/minutu, z čehož volající hradí pouze 0,99 Kč bez DPH/minutu)

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik