Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Práva pojištěnce

Mezi základní práva pojištěnce patří zejména

  • právo na výběr zdravotní pojišťovny – do 31.8.2015 byl pojištěnec oprávněn změnit zdravotní pojišťovnu pouze jen k 1. lednu, a to za podmínky, že přihláška byla podána minimálně 6 měsíců před tímto přestupním termínem (tj. v případě, že pojištěnec se chtěl stát klientem ZP MV ČR od 1.1.2016, musel předložit naší pojišťovně přihlášku nejpozději do 30.6.2015). S účinností od 1. 9. 2015 je možné pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního pololetí. Podepsaná přihláška ke zvolené zdravotní pojišťovně musí být podána v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícímu tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před termínem požadované změny.
  • právo na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení, kteří jsou ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně; toto právo může uplatnit jednou za tři měsíce,
  • právo na výběr dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně,
  • právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem; právo na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem,
  • právo podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním,
  • právo na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku a o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařízením lékárenské péče,
  • právo na uhrazení částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny.

Osobní účet pojištěnce

Podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, jsou zdravotní pojišťovny povinny na vyžádání pojištěnce jedenkrát ročně písemně poskytnout údaje o zdravotní péči uhrazené za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců včetně údajů o zaplacených regulačních poplatcích a doplatcích za léky (dále jen "výpis z osobního účtu").

S účinností od 1.12.2011 je na vyžádání pojištěnce zdravotní pojišťovna dále povinna zajistit pojištěnci dálkový přístup k jeho osobnímu účtu. Pokud k tomu dá pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce písemný souhlas, může být osobní účet pojištěnce zpřístupněn i ošetřujícímu lékaři.

Výpis z osobního účtu může klient ZP MV ČR získat následujícími cestami:

1. elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup

Pojištěnec požádá ZP MV ČR o přidělení osobních identifikátorů (PIN a heslo), a to buď osobně (bude vyřízeno na počkání), písemně nebo telefonicky přes Infolinku. Následně mu budou osobní identifikátory zaslány poštou v zásilce do vlastních rukou adresáta. Vstupem do zabezpečené části „E-komunikace“ na webových stránkách www.zpmvcr.cz a po zadání přístupových identifikátorů v rámci volby „Registrovaní uživatelé“ si pojištěnec může vyhledat výpis ze svého osobního účtu, a to i za poslední 3 roky zpětně, může si aktivovat unikátní produkt Karta života, a využívat dalších služeb elektronické komunikace.

Osobní účet pojištěnce mladšího 18 let může sledovat jeho zákonný zástupce, a to v rámci svých přístupových identifikátorů (podmínkou je, aby o této skutečnosti byla ZP MV ČR vyrozuměna a měla k dispozici doklad, že daná osoba je zákonným zástupcem dítěte). Není-li zákonný zástupce pojištěncem ZP MV ČR, požádá o vystavení osobních identifikátorů vztahujících se přímo k osobě daného dítěte a doloží doklad prokazující svoji vazbu k dítěti (rodný list; občanský průkaz, v němž má dítě zapsáno, apod.).

V případě, že klient ZP MV ČR své přístupové identifikátory do E-komunikace obdržel již v minulosti (v rámci registrace do Klubu pojištěnců, popř. jako podklad pro elektronické zasílání Přehledů OSVČ apod.), umožňují mu tyto identifikátory rovněž dálkový přístup k osobnímu účtu pojištěnce ve smyslu § 43 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. a ZP MV ČR tímto plní svoji zákonnou povinnost, aniž by bylo nutné o přístup k osobnímu účtu samostatně žádat.

2. písemně v papírové formě

Pojištěnec ZP MV ČR žádá osobně nebo písemně pobočku ZP MV ČR, u níž je registrován, a to formou vyplnění žádosti, která je k dispozici na každé pobočce ZP MV ČR nebo na internetových stránkách ZP MV ČR, v sekci Formuláře.

Po připravení výpisu z účtu sdělí pojišťovna žadateli poštou, kdy se může dostavit na pobočku ZP MV ČR nebo teritoriální pracoviště pobočky ZP MV ČR k jeho převzetí. Při převzetí musí pojištěnec prokázat svou totožnost platným občanským průkazem. U pojištěnce mladšího 18 let může o vystavení výpisu z účtu požádat pouze zákonný zástupce. V takovém případě musí prokázat svoji vlastní totožnost a navíc právní vztah k osobě, o jejíž výpis z účtu žádá. Výpis z účtu je vydáván osobně na pobočce pojišťovny nebo na jejím teritoriálním pracovišti. Jeho zaslání poštou je možné pouze v případě, že o to pojištěnec v žádosti písemně požádá a výslovně uvede, že si je vědom rizika, že se jeho osobní údaje a další informace vztahující se k jeho osobě mohou během poštovní přepravy dostat do rukou nepovolaných osob. 

Možnost zaslání výpisu z účtu pojištěnce mladšího 18 let závisí na individuálním posouzení pobočky ZP MV ČR, v případě, kdy pobočka ZP MV ČR má pochybnosti o tom, že se skutečně jedná o zákonného zástupce je možnost zaslání výpisu účtu této osoby vyloučena. Výpis rovněž nelze zaslat poštou, jestliže se adresa v žádosti neshoduje s adresou trvalého pobytu pojištěnce v registru pojišťovny. Je zcela vyloučeno zasílat výpis z účtu osob příbuzných nebo známých, protože takový postup je v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Z technických důvodů není možné vystavit výpis z účtu pojištěnce za období starší než předchozích 12 měsíců. Vzhledem ke zpracovávání dat za všechny pobočky pojišťovny za dané období nelze vyloučit delší dobu zpracování žádosti o výpis z účtu pojištěnce.

Může dojít rovněž k situaci, že ve výpisu nebudou některé výkony uvedeny. ZP MV ČR má přehled pouze o těch provedených zdravotních výkonech, které byly zdravotnickým zařízením řádně vykázány. Pokud lékař nebo nemocnice z nějakých důvodů pojišťovně určité výkony nenahlásí, nemohou být uvedeny ve výpisu. K takové situaci může dojít zejména v souvislosti kapitačně výkonovým způsobem vykazování a úhrady zdravotní péče u praktických lékařů, kdy některé výkony zahrnuté do těchto plateb nemusí být pojišťovně vykázány. Nicméně, pokud budete mít jakékoli pochybnosti o správnosti svého výpisu, kontaktujte příslušnou pobočku pojišťovny, u které jste registrováni.

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás celou řadu výhod a nadstandardních benefitů!

Třeba příspěvek na školku v přírodě!

Využijte možnost převodu příspěvku z rodiče na dítě a získejte tak až 1500 Kč na ozdravný pobyt. A k tomu dalších 500 Kč například na očkování.