Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. Pojištěnci
  3. Pobyt pojištěnců v zahraničí
  4. Pobyt či bydliště v zemích EU, ESVO nebo UK

Pobyt či bydliště v zemích EU, ESVO nebo UK

Pobyt v zemích Evropské unie_0

Problematika zdravotního pojištění a zdravotní péče v zemích Evropské unie, zemích ESVO (Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko) nebo ve Velké Británii (dále jen UK) je velmi rozsáhlá a komplikovaná.

Řídí se pravidly přímo použitelných evropských předpisů pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (nařízení EP a Rady č. 883/2004 a jeho prováděcí předpis - nařízení EP a Rady č. 987/2009) a po vystoupení Velké Británie z EU také pravidly protokolu sociálního zabezpečení, který je součástí dohody uzavřené mezi EU a UK o obchodu a spolupráci. Podrobné informace naleznete na webu Kanceláře zdravotního pojištění (www.kancelarzp.cz), která je českým styčným orgánem pro oblast zdravotního pojištění; o radu v konkrétní situaci můžete také požádat mailem na info@kancelarzp.cz nebo na tel. 236 033 411.

S konkrétním dotazem se také můžete obrátit na klientské pracoviště ZP MV ČR nebo na Infolinku.

Turistický (nevýdělečný) pobyt

Pokud pojištěnec vycestuje do některé země EU/ESVO nebo do Velké Británie, nezahájí v této zemi výdělečnou činnost a pobývá tam jako turista nebo např. student, zůstává nadále pojištěn v českém systému veřejného zdravotního pojištění.

Pojištěnec v této situaci může využívat svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění - tzv. EHIC (a to po libovolně dlouhou dobu) jako doklad o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči na náklady své zdravotní pojišťovny.

Více informací o nezbytné zdravotní péči během pobytu v zemích EU, ESVO a ve Velké Británii  zde. Jestliže se pojištěnec chce vyhnout situaci, kdy by musel v zahraničí na své náklady hradit spoluúčast, případně převoz do ČR, má možnost uzavřít před odjezdem komerční cestovní pojištění. V takovém případě má možnost uplatnit své nároky na pojistné plnění u komerční pojišťovny, a to dle smluvního ujednání konkrétní pojistné smlouvy.

Pracovní (výdělečný) pobyt

V případě, že pojištěnec vyjíždí do jiné členské země EU/ESVO nebo do Velké Británie za prací, je nutné odhlášení z českého zdravotního pojištění. Tato povinnost vyplývá z platných evropských předpisů  a stanoví, že občan EU nemůže (kromě stanovených výjimek) v oblasti sociálního zabezpečení podléhat současně právním předpisům dvou či více členských států zároveň.

Pojištěnec, kterého se tato situace týká, je povinen – bez ohledu na délku pobytu v zahraničí – tuto skutečnost oznámit své zdravotní pojišťovně a vrátit průkaz zdravotního pojištění. Nesmí se jím nadále prokazovat (ani v ČR, ani v zahraničí). Formulář pro oznámení odjezdu do zahraničí naleznete zde).

Pokud pojištěnec vyjíždí vykonávat výdělečnou činnost do jiného členského státu EU/ESVO nebo UK, informuje svou českou zdravotní pojišťovnu ještě před vycestováním nebo nejpozději do osmi dnů od zahájení výdělečné činnosti v zahraničí. V každém případě je nutno zároveň vrátit český průkaz zdravotního pojištění!

Po návratu z pracovního pobytu v zemi EU/ESVO nebo UK má pojištěnec právo na výběr zdravotní pojišťovny. Musí ale doložit doklady o zdravotním pojištění v zahraničí a jeho délce původní pojišťovně, od které se odhlašoval, i pojišťovně, u které chce být po návratu pojištěn. Pokud pojištěnec pojištěn nebyl a doklady není možné doložit, je povinen doplatit zpětně pojistné.

Zahájením výdělečné činnosti v jiné zemi EU/ESVO a v UK zahajuje osoba v této zemi účast v systému sociálního zabezpečení (zdravotního a sociálního pojištění). Od tohoto data podléhá v oblasti sociálního zabezpečení právním předpisům této země. Zdravotní pojištění, jeho podmínky pravidla a výše pojistného se tak řídí předpisy státu pojištění a mohou se lišit od těch v ČR.

Bydliště v jiném členském státě EU či ESVO

Pojištěnci, kteří splňují pravidla vyplývající z evropských předpisů pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kteří bydlí v jiném členském státě, než je jejich stát pojištění (např. pracují v ČR, ale bydlí na Slovensku), mají nárok na plnou lékařskou péči v zemi bydliště na náklady své zdravotní pojišťovny.

Plná péče by jim měla být poskytována v souladu s předpisy státu, kde bydlí, a za stejných podmínek, jako mají zdejší pojištěnci. Pro uplatnění tohoto nároku vystavuje zdravotní pojišťovna pojištěnci nárokový doklad, který je třeba předložit u výpomocné instituce (zdravotní pojišťovny) v zemi bydliště. Tam, kde je to možné, komunikuje zdravotní pojišťovna se zahraniční výpomocnou institucí elektronicky (prostřednictvím elektronické výměny informací sociálního zabezpečení) a doklady o nároku tak vyřizuje přímo bez nutné účasti pojištěnce.  

Uvedené pravidlo nároku na plnou zdravotní péči v zemi bydliště se týká osob, které jsou pojištěny v jiné zemi než je stát bydliště z titulu výdělečné činnosti nebo pobírání důchodu a dále se vztahuje na jejich nezaopatřené rodinné příslušníky (manžela/ku a děti). Netýká se naopak osob, které jsou tzv. ekonomicky neaktivní.

Z pohledu evropských předpisů pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení by měly být osoby, které jsou považovány za ekonomicky neaktivní (nevykonávají výdělečnou činnost, nepobírají dávky z předchozí výdělečné činnosti a nejsou nezaopatřeným rodinným příslušníkem jiné pojištěné osoby) pojištěny v členském státě svého bydliště. Nemusí jít nezbytně o trvalý pobyt, ale souhrn skutečností definovaných čl. 11 nařízení EP a Rady č. 987/2009, které vedou k určení tzv. faktického bydliště neboli těžiště zájmů. V případě bydliště v jiném členském státě EU či ESVO platí ve všech členských zemích povinnost úředního přihlášení k bydlišti v případě pobytu delšího nežli 3 měsíce.

Velká Británie a BREXIT   

Díky dohodě o obchodu a spolupráci, kterou uzavřela Evropská unie s Velkou Británií po ukončení jejího členství v EU, nedochází k výrazným změnám v poskytování zdravotní péče osobám pojištěným v UK. I nadále se na ně uplatňují principy vyplývající z evropských nařízení pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Mohou proto v ČR v případě lékařsky nezbytné zdravotní péče uplatnit svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), nebo jeho novější podobu – tzv. GHIC. Platné jsou nicméně všechny druhy průkazů vydaných ve Velké Británii a zároveň nedochází ani k ukončení platných nárokových dokladů vydaných jednou ze smluvních stran, proto např. mohou i nadále osoby, které mají nárok na plnou péči v ČR na náklady britské instituce, čerpat tuto péči v ČR.

Z hlediska účasti v českém systému veřejného zdravotního pojištění se dál uplatňují obdobné principy, jako když byla Velká Británie členským státem EU, např. princip jednoho pojištění a není proto možné být zdravotně pojištěn v  ČR i v UK současně.

Čeští turisté cestující do UK mohou v případě lékařsky nezbytné zdravotní péče předložit český průkaz EHIC, avšak je potřeba počítat s nově zavedenými poplatky spoluúčasti pro cizince.

V případě cesty do Velké Británie za účelem bydliště nebo výdělečné činnosti došlo po Brexitu ke změnám zejména v podmínkách vstupu do země a administrativních procedurách v případě uznání bydliště v UK. Tyto skutečnosti pak mají i dopad na vznik účasti v systému zdravotního pojištění v UK. Proto by se osoby, které hodlají v UK pobývat, případně i pracovat, měly informovat o nezbytných podmínkách vstupu do země

Doporučujeme klientům, aby si před vycestováním ověřili, jak postupovat v jednotlivých životních situacích a respektovali odlišnosti národních legislativ jednotlivých zemí.

Doporučujeme využít:

Dokumenty ke stažení

Aktuality

RS

Pro klienty s roztroušenou sklerózou

8. 3. 2023 | #Pojištěnci | #Plátci

Roztroušenou sklerózou trpí v České republice odhadem 23 tisíc lidí. Je to autoimunitní onemocnění postihující centrální nervovou soustavu. Nemoc nelze zcela vyléčit, ale je možné, zejména v počáteční fázi, zpomalit její postup.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211