Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Úvod
 2. Ukrajina
 3. Novela zákona „Lex Ukrajina“ a změny v hrazení pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Novela zákona „Lex Ukrajina“ a změny v hrazení pojistného na veřejné zdravotní pojištění

зміни до закону "Лекс Україна" та зміни у сплаті внесків за державним медичним страхуванням

V důsledku novely zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (tzv. „Lex Ukrajina“) dochází s účinností od 27. 6. 2022 k několika důležitým změnám, které mají vliv na hrazení pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Hlavní změnou, ke které dochází je, že osoby ve věku 18 až 64 let, kterým byla v České republice (dále jen „ČR“) v období po 24. 2. 2022 v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině udělena dočasná ochrana, již nebudou po uplynutí 150 dnů od jejího udělení automaticky považováni za osoby, za které hradí pojistné na veřejné zdravotní pojištění stát.

Uvedená změna se netýká dětí do dovršení věku 18 let a osob, které dosáhly věku 65 let. Tyto osoby budou i nadále považovány za státní pojištěnce a současný stav se u nich nezmění.

Osoby ve věku 18 až 64 let tedy musí po 150 dnech od udělení dočasné ochrany doložit své zdravotní pojišťovně údaje o plátci pojistného:

 • Za osoby, které jsou zaměstnány, hradí pojistné zaměstnavatel, který je zároveň povinen tuto skutečnost zdravotní pojišťovně nahlásit.

 • Osoby samostatně výdělečně činné (např. z titulu podnikání), tzv. OSVČ, hradí pojistné samy a je nezbytné, aby své zdravotní pojišťovně tuto skutečnost oznámily a dále sdělily údaje o čísle bankovního účtu, ze kterého budou provádět platbu pojistného.

 • Osoby, za které bude i nadále plátcem pojistného stát, nemusí hradit samy pojistné na veřejné zdravotní pojištění, avšak musí své zdravotní pojišťovně předložit aktuální potvrzení či doklady, ze kterých bude vyplývat skutečnost, že nadále splňují podmínky pro zařazení do kategorie tzv. státních pojištěnců. Může se například jednat o některou z těchto kategorií osob:

  • Studenti ve věku 18 až 26 let studující na střední nebo vysoké škole v ČR nebo na Ukrajině, kdy uvedenou skutečnost doloží potvrzením o studiu (v případě studia v jiné zemi je nezbytné doložit potvrzení MŠMT o postavení daného studia v zahraničí na roveň studiu v ČR)

  • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce (je třeba doložit potvrzením úřadu práce)

  • Osoby celodenně a řádně pečující o jedno dítě do 7 let věku nebo dvě děti do 15 let věku, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti (je třeba doložit čestným prohlášením a uvést údaje o dětech)

  • Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby společně posuzované (je třeba doložit potvrzením o pobírání dávky)

  • nebo další osoby, za které je pojistné hrazeno státem dle § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, a tuto skutečnost doloží.

 • Osoby, které nejsou zaměstnány ani nejsou OSVČ nebo nedoloží, že je za ně plátcem pojistného stát a tato skutečnost trvá po celý kalendářní měsíc, si hradí pojistné na veřejné zdravotní pojištění samy jako osoby bez zdanitelných příjmů, tzv. OBZP, pro rok 2022 je toto pojistné stanoveno ve výši 2 187 Kč měsíčně. Tuto skutečnost je rovněž nutné zdravotní pojišťovně oznámit a sdělit číslo bankovního účtu, ze kterého bude hrazeno pojistné.

Novela zákona dále upravuje možnost zpětného odhlášení občanů Ukrajiny ze systému veřejného zdravotního pojištění (po dobu odhlášení ze systému zaniká povinnost hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění dle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění), a to za období od 24. 2. 2022. Odhlášení ze systému veřejného zdravotního pojištění lze provést zpětně na základě zpětného odhlášení a doložení skutečnosti, že daná osoba pobývala po tuto dobu na Ukrajině (za podmínky, že v ČR po tuto dobu nečerpala zdravotní služby). Zároveň není potřeba splnit dobu pobytu v zahraničí o minimální délce 6 měsíců.

Občané Ukrajiny, kteří naopak v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině přerušili svůj „dlouhodobý pobyt v zahraničí“ dříve než po 6 měsících od odhlášení, nejsou povinni zpětně doplácet pojistné na zdravotní pojištění, pokud nečerpali v daném období zdravotní služby v ČR a pokud doloží dobu pobytu na Ukrajině.

V případě nutnosti oznámení některé z výše uvedených skutečností doporučujeme občanům Ukrajiny, aby se obrátili na kterékoliv klientské centrum ZP MV ČR, jejichž seznam naleznou zde.

Případně se na ZP MV ČR mohou obrátit prostřednictvím emailu na ukrajina@zpmvcr.cz.

Aktuality

srdce

O zdraví srdce je třeba se starat

29. 9. 2023 | #Pojištěnci | #Plátci

Dnes je Světový den srdce a to je příležitost připomenout, že Česká republika patří mezi země, jejichž populace je zatížena vysokým rizikem rozvoje kardiovaskulárních (srdečně-cévních) onemocnění, jako jsou ischemická choroba srdeční (nedostatečné pr

[více]
kolonoskopie

Nebojte se kolonoskopie

25. 9. 2023 | #Pojištěnci | #Plátci

Od roku 2000 probíhá v naší zemi screening (preventivní prohlídky rizikových osob) s cílem snížit v populaci výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku a úmrtnost na ni.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu