Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. Nejčastější dotazy klientů

Nejčastější dotazy klientů

Kdy se mohu přihlásit k ZP 211 a co všechno přestup obnáší?

Termín přestupu

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit pouze jednou za rok ve dvou termínech. Pokud o přeregistraci požádáte v období od 1. ledna do 31. března, stanete se naším klientem 1. července. V případě přeregistrace v období od 1. července do 30. září se stanete naším klientem 1. ledna následujícího roku. Pokud zmeškáte výše uvedená období určená zákonem pro podávání přihlášek, přesto nás můžete kontaktovat a registraci s Vámi dojednáme pro nejbližší vhodné období.

Pokud uvažujete o změně zdravotní pojišťovny u dětí mladších 18 let a osob s omezenou svéprávností, jedná za tyto osoby zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

Průkaz pojištěnce (Evropský průkaz zdravotního pojištění - EHIC) obdržíte jako nový klient ZP MV ČR nejpozději 14 dnů před zahájením pojistného vztahu.

Přihláška

Pro samotný přestup je zapotřebí vyplnit přihlášku. Pro registraci doporučujeme využít online přihlášky. Tu naleznete na našich stránkách. Využít k tomu můžete klidně chytrý telefon, tablet nebo počítač, přihlášku odešlete rovnou v systému. Další možností je, že přihlášku (tiskopis Přihláška a evidenční list pojištěnce) vytisknete a osobně ji donesete na libovolné klientské centrum. V poslední řadě lze přihlášku vyplnit přímo na klientském centru. Upozornění: Přihlášku nelze poslat emailem.

Od „staré“ pojišťovny už není zapotřebí se odhlašovat. Upozornit musíte pouze svého zaměstnavatele na změnu, aby za vás správně odváděl zdravotní pojištění do nové pojišťovny.

Musím registrovat novorozence?

Ano, narození dítěte je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dnů. Oznámení lze podat nejlépe prostřednictvím online přihlášky (odkaz), popřípadě vyplněním tiskopisu Přihláška a evidenční list pojištěnce. Po řádném dokončení registrace je na jméno a adresu matky automaticky odeslán průkaz pojištěnce.

Pokud se stane, že matka obdrží rodný list dítěte později a nestihne tak novorozence registrovat v daném termínu, není důvod k panice. Menší prodleva s registrací je v tomto případě tolerována.

Může matka novorozenci vybrat zdravotní pojišťovnu?

V tomto případě právo na výběr pojišťovny nelze použít. Novorozenému dítěti není možné vybrat libovolnou zdravotní pojišťovnu, novorozence je třeba přihlásit k té zdravotní pojišťovně, u které byla pojištěna matka dítěte v den jeho narození. V případě, že matka dítěte není účastna systému veřejného zdravotního pojištění v ČR dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, hlásí se narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které byl pojištěn otec dítěte v den jeho narození.

Jaké změny musím hlásit zdravotní pojišťovně?

Ve vztahu ke zdravotnímu pojištění pro pojištěnce vyplývá zejména povinnost oznámit zdravotní pojišťovně:

  • Změnu jména, příjmení, adresu trvalého bydliště nebo adresu pro doručování korespondence (pokud tyto údaje zdravotní pojišťovna nemůže čerpat ze základního registru obyvatel; je-li pojištěnec řádně ztotožněn se základním registrem obyvatel, obdrží ZP změny údajů automaticky) do 30 dnů

  • Adresu faktického místa pobytu na území ČR, pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje

  • Změnu rodného čísla a to do 30 dnů ode dne, kdy byla změna provedena

  • Situaci, kdy se stal pojištěnec osobu bez zdanitelných příjmů

  • Skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti států platit za pojištěnce pojistné, tzn. že se pojištěnec stal nebo přestal být poživatelem důchodu, uchazečem o zaměstnání, nezaopatřeným dítětem a podobně. Oznámení je nutné učinit do 8 dnů.

  • Zahájení či ukončení samostatné výdělečné činnosti do 8 dnů ode dne, kdy pojištěnec činnost zahájil nebo ukončil (podnikající na základě živnostenského oprávnění může tuto povinnosti splnit skrze živnostenský úřad – vyplněním jednotného registračního formuláře; u osob vstupujících do paušálního režimu lze využít i oznámení o zahájení činnosti prostřednictvím orgánu Finanční správy)

  • Změny důchodu/invalidity rozhodné pro výpočet sníženého limitu doplatků za léčiva

Musím zdravotní pojišťovně hlásit zahájení činnosti OSVČ?

Ano, povinnost každého pojištěnce je nahlásit zdravotní pojišťovně zahájení nebo ukončení činnosti OSVČ do 8 dnů ode dne změny.

Jaká je výše platby pro OSVČ?

Výše platby pojistného se může lišit. Přesnou částku pro dané skupiny naleznete na https://www.zpmvcr.cz/platci.

Od 1. 1. 2023 se mění minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ, který pro tento rok představuje částku 20 162 Kč.

Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je 2 722 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2023, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ nebo osob, které hradí zálohy v režimu paušální daně.

Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby vykonávající činnost, ze které jim plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, a osoby s nimi spolupracující.

Jaká je výše platby pro OBZP?

Od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 16 200 Kč Kč na 17 300 Kč. Od tohoto data se mění výše měsíčního pojistného na zdravotní pojištění OBZP, které pro rok 2023 představuje částku 2 336 Kč.


 

Kam a na jaký účet mám zaplatit pojistné OSVČ, OBZP?

OSVČ: Číslo účtu pro příjem plateb na zdravotní pojištění OSVČ vedené u ČNB je 2110102031/0710, variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka).

OBZP: Číslo účtu pro příjem plateb na zdravotní pojištění OBZP vedené u ČNB je 2110102031/0710, variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka).

Kde najdu příslušné formuláře?

Přehled formulářů pro plátce i pojištěnce najdete zde https://www.zpmvcr.cz/o-nas/formulare.

Jak mohu podat přehled OSVČ?

Přehled OSVČ můžete podat elektronicky na email info@zpmvcr.cz , využít můžete dále moderního produktu E-komunikace, ve kterém lze podat přehled OSVČ přímo z webových stránek. Další možností je zaslání tiskopisu do datové schránky ZP MV ČR (číslo datové schránky je 9swaix3). Podání můžete donést také osobně do sběrného boxu na klientské centrum nebo zaslat poštou.

Jak platím pojistné jako OSVČ, pokud jsem podnikatelka a pečuji zároveň o dítě?

Podnikatelé pečující o dítě mohou mít zvýhodnění při stanovení minimálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Takové zvýhodnění mají primárně osoby, za které pojistně hradí stát. To se v případě péče o děti vztahuje například na osoby pobírající rodičovský příspěvek. Pokud neplatí pojistné stát, nemusí být minimum dodrženo v případě splnění podmínky celodenní osobní a řádné péče o jedno dítě do 7 nebo alespoň dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou například v případě celodenní péče i v případě, kdy dítě předškolního věku navštěvuje školku na dobu kratší než 4 hodiny denně. Zvýhodnění se týká placení záloh a také při celoročním vyúčtování OSVČ platí zálohy jen z vypočtené výše, která je obvykle nižší než minimální výše záloh. Podobně při podávání ročního přehledu není počítáno minimální pojistné za ty kalendářní měsíce, v nichž byl po celou dobu plátcem pojistného stát, nebo byla splněna podmínka celodenní péče o dítě.

Vyprší mi platnost průkazu pojištěnce (EHIC). Dostanu nový automaticky, nebo musím někde žádat?

Většina pojištěnců ZP MV ČR o vydání průkazu žádat nemusí, neboť je vystaven automaticky při zahájení pojistného vztahu. Pokud končí platnost vydaného průkazu EHIC a není nutné u pojištěnce ověřovat další trvání jeho účasti v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR (tj. jedná-li se o občany ČR či cizince s trvalým pobytem v ČR), zasílá ZP MV ČR nový průkaz automaticky na další období 10 let.

Jak získám nové přístupy do E-komunikace?

Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje do E-komunikace, můžete je jednoduše obnovit na tomto odkazu. Stačí pak zadat datum narození a číslo průkazu pojištěnce.

Evidoval jsem se na Úřad práce, musím Vám to oznámit?

Každou skutečnost týkající se vzniku nebo zániku zdravotního pojištění či změny plátce pojistného máte povinnost nám oznámit do 8 dní.

Jsem student, ale dosáhl jsem věkové hranice 26 let. Jak je to s hrazením zdravotního pojištění?

Přestože ve studiu můžete pokračovat i po dosažení 26 let věku, v tuto chvíli za vás přestává platit zdravotní pojištění stát a musíte se k jeho placení přihlásit jiným způsobem.

Ukončil/a jsem studium na vysoké škole - jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?

V momentě ukončení studia na vysoké škole za vás přestává zdravotní pojištění hradit stát. Musíte se tedy přihlásit k placení zdravotního pojištění. Pokud po ukončení studia nastupujete do zaměstnání, zdravotní pojištění za vás platí zaměstnavatel, který má povinnost se k plátcovství přihlásit.

Ukončil/a jsem maturitou studium na střední škole - jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči pojišťovně?

V případě, že budete pokračovat ve studiu na vysoké škole, zdravotní pojištění za vás stále hradí stát. Pokud ale nebudete ve studiu pokračovat, stát za vás jako za nezaopatřené dítě bude platit zdravotní pojištění do skončení "letních prázdnin", tedy do 31. 8. Poté se musíte přihlásit k placení zdravotního pojištění. V případě, že nastupujete do zaměstnání, zdravotní pojištění za vás platí zaměstnavatel, který má povinnost se k plátcovství přihlásit.

Odjíždím pracovat do zahraničí, musím Vám to hlásit a mohu zůstat pojištěný v ČR?

Před odjezdem do zahraničí je důležité kontaktovat zdravotní pojišťovnu. V případě výdělečné činnosti platí, že zdravotní pojištění hradíte v zemi, ve které pracujete nebo podnikáte. Existuje ale více variant, např. když je osoba výdělečně činná ve dvou státech ESVO. Každou změnu byste měli hlásit zdravotní pojišťovně. Pokud pojištěnec vyjíždí vykonávat výdělečnou činnost do jiného členského státu EU/ESVO nebo UK, informuje svou zdravotní pojišťovnu ještě před vycestováním, nejpozději do 8 dnů od zahájení výdělečné činnosti v zahraničí. V každém případě je dále nutné vrátit český průkaz zdravotního pojištění.

Zákon 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění nařizuje osobám s trvalým pobytem povinnost účasti v systému veřejného zdravotního pojištění. Připouští ale také možnost účast ve veřejném zdravotním pojištění přerušit, a to v jasně zákonem stanoveném případě, kdy tento pobyt v zahraničí bude nepřetržitě trvat alespoň 6 měsíců. Pokud pojištěnec splňuje tyto skutečnosti, platí povinnost podat své zdravotní pojišťovně písemné oznámení. Zároveň je dobré mít na paměti, že po návratu ze zahraničí je nutné předložit zdravotní pojišťovně doklady o sjednaném zdravotním pojištění v zahraničí za celou dobu trvání odhlášení.

Po návratu z pracovního pobytu má pojištěnec právo na výběr zdravotní pojišťovny. Musí ale doložit doklady o zdravotním pojištění v zahraničí a jeho délce původní pojišťovně, od které se odhlašoval, i pojišťovně, u které chce být po návratu znovu pojištěn. Pokud pojištěn nebyl nebo doklady není možné doložit, je povinen doplatit pojistné zpětně. Více informací naleznete zde.

Manžel začal pracovat v Německu, mohu zůstat i s dětmi pojištěná v ČR?

V této situaci je nezbytné posoudit, zda jste nezaopatřenými rodinnými příslušníky manžela, který pracuje v Německu, nebo zda Vy sama budete i nadále pojištěna v ČR a případně i Vaše děti. je nutné kontaktovat zdravotní pojišťovnu a upřesnit informace o Vaší výdělečné činnosti nebo případném pobírání dávek. Více informací naleznete zde.

Odjíždím studovat do zahraničí. Mám něco pojišťovně hlásit?

V tomto případě je velmi důležité před odjezdem komunikovat se svou pojišťovnou, protože existuje několik možností při sutdiu v zahraničí. Pokud student obdržel rozhodnutí MŠMT o tom, že studium na zahraniční škole je postaveno na úroveň vzdělávání v ČR, zůstává tento student pojištěn v ČR, stejně jako při výjezdu v rámci programu Erasmus. Pojištěnec v této stiuaci může využívat svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) jako doklad o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči na náklady své zdravotní pojišťovny. Jestliže se chce pojištěnec vyhnout situaci, kdy by musel v zahraničí na své náklady hradit spoluúčast, případně převoz do ČR, má možnost uzavřít před odjezdem komerční cestovní pojištění. V takovém případě může uplatnit své nároky na pojistné plnění u komerční pojišťovny, dle smluvního ujednání konkrétní pojistné smlouvy.

Jaké příspěvky můžu u zdravotní pojišťovny čerpat jako pendler?

Pendleři jsou zvláštní skupinou klientů zdravotních pojišťoven. Nejsou totiž pojištěnci v klasickém slova smyslu.

Pendler je v zásadě občan ČR, který je pojištěn v jiném státě EU či ESVO (v daném státě pracuje, podniká apod.), a proto nemůže být účasten systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Pojistné odvádí své zahraniční zdravotní pojišťovně, přispívá do tamního zdravotního systému a má nárok na čerpání zdravotních služeb i dalších bonusů jako mají tamní pojištěnci.

Aby mohl čerpat lékařskou péči v místě svého pobytu v ČR, dochází pouze k tzv. výpomocné registraci u některé z českých zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovna v ČR funguje jako prostředník, u kterého si český poskytovatel zdravotních služeb vykáže provedené zdravotní výkony, česká ZP mu je uhradí a přeúčtuje zahraniční pojišťovně daného klienta. Takto je hrazena a přeúčtovávána zdravotní péče v rozsahu stanoveném EU koordinačními předpisy. Pojištěnec může využívat veškeré služby i případné příspěvky a další bonusy, které mu nabízí jeho zahraniční pojišťovna.

Pendler tedy nemůže u české zdravotní pojišťovny žádat příspěvky z fondu prevence, neboť není jejím pojištěncem. Příspěvky z fondu prevence nepatří mezi zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištěni, ale mezi bonusy pro klienty.

Na kolik preventivních prohlídek mám u zubaře nárok?

Všichni pojištěnci starší 18 let mají ze zákona tzv. preventivní prohlídku hrazenou ze zdravotního pojištění v počtu provedení 1x ročně. Preventivní prohlídky se mají konat 1x ročně s cca 11měsíčním odstupem. Výjimku tvoří děti a těhotné ženy, které mohou hrazené tzv. preventivní prohlídky u stomatologa využít dvakrát za rok.

Lékař při preventivní prohlídce standardně vyšetřuje stav chrupu a parodontu, sliznice a dalších tkání, zjišťuje případné anomálie v postavení zubů a čelistí, pátrá také po ev. přednádorových, nádorových či jiných změnách v dutině ústní, které by mohly signalizovat jiné onemocnění. Má také pacientovi odstranit zubní kámen a poučit ho o udržování správné ústní a zubní hygieny, v případě nálezu zubního kazu nebo vyhodnocení potřeby dalšího stomatologického ošetření se s pacientem dohodne na termínu jeho provedení.

Po 5 měsících od provedení této preventivní prohlídky může být pojištěnci v jednom kalendářním roce provedena a je uhrazena tzv. pravidelná prohlídka, která podobně jako prohlídka tzv. preventivní zahrnuje například kontrolu ústní hygieny, motivaci pojištěnce, vyšetření chrupu, paradontu, ošetření běžných afekcí a zánětu gingivy a sliznice ústní apod.

Zdravotní pojišťovna hradí tedy celkem až 2x ročně návštěvu u zubního lékaře, která je spojena s vyšetřením stavu chrupu, dásní a sliznice dutiny ústní, kdy není potřeba provést žádný konkrétní stomatologický zákrok. Za tyto prohlídky pojištěnec nic neplatí, resp. stomatolog nemůže požadovat úhradu od pacienta.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu