Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Úvod
  2. Nejčastější dotazy klientů

Nejčastější dotazy klientů

Kdy se mohu přihlásit k ZP 211 a co všechno přestup obnáší?

Termín přestupu

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit pouze jednou za rok ve dvou termínech. Pokud o přeregistraci požádáte v období od 1. ledna do 31. března, stanete se naším klientem 1. července. V případě přeregistrace v období od 1. července do 30. září se stanete naším klientem 1. ledna následujícího roku. Pokud zmeškáte výše uvedená období určená zákonem pro podávání přihlášek, přesto nás můžete kontaktovat a registraci s Vámi dojednáme pro nejbližší vhodné období.

Pokud uvažujete o změně zdravotní pojišťovny u dětí mladších 18 let a osob s omezenou svéprávností, jedná za tyto osoby zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

Průkaz pojištěnce (Evropský průkaz zdravotního pojištění - EHIC) obdržíte jako nový klient ZP MV ČR nejpozději 14 dnů před zahájením pojistného vztahu.

Přihláška

Pro samotný přestup je zapotřebí vyplnit přihlášku. Pro registraci doporučujeme využít online přihlášky. Tu naleznete na našich stránkách (odkaz). Využít k tomu můžete klidně chytrý telefon, tablet nebo počítač, přihlášku odešlete rovnou v systému. Další možností je, že přihlášku (tiskopis Přihláška a evidenční list pojištěnce) vytisknete a osobně ji donesete na libovolné klientské centrum. V poslední řadě lze přihlášku vyplnit přímo na klientském centru. Upozornění: Přihlášku nelze poslat emailem.

Od „staré“ pojišťovny už není zapotřebí se odhlašovat. Upozornit musíte pouze svého zaměstnavatele na změnu, aby za vás správně odváděl zdravotní pojištění do nové pojišťovny.

Musím registrovat novorozence?

Ano, narození dítěte je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dnů. Oznámení lze podat nejlépe prostřednictvím online přihlášky (odkaz), popřípadě vyplněním tiskopisu Přihláška a evidenční list pojištěnce. Po řádném dokončení registrace je na jméno a adresu matky automaticky odeslán průkaz pojištěnce.

Pokud se stane, že matka obdrží rodný list dítěte později a nestihne tak novorozence registrovat v daném termínu, není důvod k panice. Menší prodleva s registrací je v tomto případě tolerována.

Může matka novorozenci vybrat zdravotní pojišťovnu?

V tomto případě právo na výběr pojišťovny nelze použít. Novorozenému dítěti není možné vybrat libovolnou zdravotní pojišťovnu, novorozence je třeba přihlásit k té zdravotní pojišťovně, u které byla pojištěna matka dítěte v den jeho narození. V případě, že matka dítěte není účastna systému veřejného zdravotního pojištění v ČR dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, hlásí se narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které byl pojištěn otec dítěte v den jeho narození.

Jaké změny musím hlásit zdravotní pojišťovně?

Ve vztahu ke zdravotnímu pojištění pro pojištěnce vyplývá zejména povinnost oznámit zdravotní pojišťovně:

  • Změnu jména, příjmení, adresu trvalého bydliště nebo adresu pro doručování korespondence (pokud tyto údaje zdravotní pojišťovna nemůže čerpat ze základního registru obyvatel; je-li pojištěnec řádně ztotožněn se základním registrem obyvatel, obdrží ZP změny údajů automaticky) do 30 dnů

  • Adresu faktického místa pobytu na území ČR, pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje

  • Změnu rodného čísla a to do 30 dnů ode dne, kdy byla změna provedena

  • Situaci, kdy se stal pojištěnec osobu bez zdanitelných příjmů

  • Skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti států platit za pojištěnce pojistné, tzn. že se pojištěnec stal nebo přestal být poživatelem důchodu, uchazečem o zaměstnání, nezaopatřeným dítětem a podobně. Oznámení je nutné učinit do 8 dnů.

  • Zahájení či ukončení samostatné výdělečné činnosti do 8 dnů ode dne, kdy pojištěnec činnost zahájil nebo ukončil (podnikající na základě živnostenského oprávnění může tuto povinnosti splnit skrze živnostenský úřad – vyplněním jednotného registračního formuláře; u osob vstupujících do paušálního režimu lze využít i oznámení o zahájení činnosti prostřednictvím orgánu Finanční správy)

  • Změny důchodu/invalidity rozhodné pro výpočet sníženého limitu doplatků za léčiva

Musím zdravotní pojišťovně hlásit zahájení činnosti OSVČ?

Ano, povinnost každého pojištěnce je nahlásit zdravotní pojišťovně zahájení nebo ukončení činnosti OSVČ do 8 dnů ode dne změny.

Jaká je výše platby pro OSVČ?

Výše platby pojistného se může lišit. Přesnou částku pro dané skupiny naleznete na https://www.zpmvcr.cz/platci.

Od 1. 1. 2022 se mění minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ, který pro tento rok představuje částku 19 455,50 Kč.

Z toho minimální měsíční záloha na pojistné je 2 627 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2022, kromě osob, kterým nebyl stanoven minimální vyměřovací základ nebo osob, které hradí zálohy v režimu paušální daně.

Za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se pro účely zdravotního pojištění považují osoby vykonávající činnost, ze které jim plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, a osoby s nimi spolupracující.

Jaká je výše platby pro OBZP?

Od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 15 200 Kč Kč na 16 200 Kč. Od tohoto data se mění výše měsíčního pojistného na zdravotní pojištění OBZP, které pro rok 2022 představuje částku 2 187 Kč.


 

Kam a na jaký účet mám zaplatit pojistné OSVČ, OBZP?

OSVČ: Číslo účtu pro příjem plateb na zdravotní pojištění OSVČ vedené u ČNB je 2110102031/0710, variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka).

OBZP: Číslo účtu pro příjem plateb na zdravotní pojištění OBZP vedené u ČNB je 2110102031/0710, variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka).

Kde najdu příslušné formuláře?

Přehled formulářů pro plátce i pojištěnce najdete zde https://www.zpmvcr.cz/o-nas/formulare.

Jak mohu podat přehled OSVČ?

Přehled OSVČ můžete podat elektronicky na email info@zpmvcr.cz , využít můžete dále moderního produktu E-komunikace, ve kterém lze podat přehled OSVČ přímo z webových stránek. Další možností je zaslání tiskopisu do datové schránky ZP MV ČR (číslo datové schránky je 9swaix3). Podání můžete donést také osobně do sběrného boxu na klientské centrum nebo zaslat poštou.

Jak platím pojistné jako OSVČ, pokud jsem podnikatelka a pečuji zároveň o dítě?

Podnikatelé pečující o dítě mohou mít zvýhodnění při stanovení minimálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Takové zvýhodnění mají primárně osoby, za které pojistně hradí stát. To se v případě péče o děti vztahuje například na osoby pobírající rodičovský příspěvek. Pokud neplatí pojistné stát, nemusí být minimum dodrženo v případě splnění podmínky celodenní osobní a řádné péče o jedno dítě do 7 nebo alespoň dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou například v případě celodenní péče i v případě, kdy dítě předškolního věku navštěvuje školku na dobu kratší než 4 hodiny denně. Zvýhodnění se týká placení záloh a také při celoročním vyúčtování OSVČ platí zálohy jen z vypočtené výše, která je obvykle nižší než minimální výše záloh. Podobně při podávání ročního přehledu není počítáno minimální pojistné za ty kalendářní měsíce, v nichž byl po celou dobu plátcem pojistného stát, nebo byla splněna podmínka celodenní péče o dítě.

Vyprší mi platnost průkazu pojištěnce (EHIC). Dostanu nový automaticky, nebo musím někde žádat?

Většina pojištěnců ZP MV ČR o vydání průkazu žádat nemusí, neboť je vystaven automaticky při zahájení pojistného vztahu. Pokud končí platnost vydaného průkazu EHIC a není nutné u pojištěnce ověřovat další trvání jeho účasti v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR (tj. jedná-li se o občany ČR či cizince s trvalým pobytem v ČR), zasílá ZP MV ČR nový průkaz automaticky na další období 10 let.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu