Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners

Výbor pro audit

Výbor pro audit ZP MV ČR je zřízený podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

Činnosti výboru pro audit

  • sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik,
  • sleduje účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost,
  • sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a předkládá řídícímu nebo kontrolnímu orgánu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
  • doporučuje auditora Dozorčí radě ZP MV ČR s tím, že toto doporučení, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující specifické požadavky na povinný audit pojišťovny jinak, řádně odůvodní,
  • posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a poskytování neauditorských služeb pojišťovně statutárním auditorem a auditorskou společností,
  • projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit,
  • sleduje proces povinného auditu; přitom vychází ze souhrnné zprávy o systému zajištění kvality,
  • a dále vykonává další činnosti stanovené v ust. §§ 44a a 44aa zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

Složení Výboru pro audit ZP MV ČR

předseda:
Ing. Petr Petřík
dat. nar. 26. října 1965
č.p. 41, 503 46 Blešno
den vzniku členství: 8. února 2017
den vzniku funkce: 11. září 2023

místopředseda:
Bc. Daniel Bláha
dat. nar. 24. července 1972
Provodín 96, 471 67 Provodín
den vzniku členství: 1. ledna 2010
den vzniku funkce: 11. září 2023

člen:
brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc., MBA
dat. nar. 1. října 1970
č.p. 18, 683 52 Hostěrádky-Rešov
den vzniku členství: 8. února 2017

členka:
Ing. Věra Skalská
dat. nar. 26. září 1947
Plickova 551, 149 00 Praha 4
den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen:
Mgr. Jiří Zmatlík, MHA
dat. nar. 23. září 1983
542 21 Pec pod Sněžkou 264
den vzniku členství: 1. července 2019

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211