Jak se stát pojištěncem

Účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice jsou povinně osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt nebo osoby, které trvalý pobyt nemají, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele, který má na území ČR sídlo nebo trvalý pobyt.

Právo pojištěnce na výběr zdravotní pojišťovny je zakotveno v § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“). Právo na výběr pojišťovny ale nelze použít při narození dítěte – s odkazem na § 11a se dnem narození dítě stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna matka dítěte v době jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, stává se dítě dnem narození pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Narození dítěte je jeho zákonný zástupce povinen zdravotní pojišťovně oznámit, a to nejlépe prostřednictvím online formuláře na www.zpmvcr.cz , popřípadě vyplněním tiskopisu Přihláška a evidenční list pojištěnce.

S účinností od 1.9.2015 došlo novelou zákona č. 48/1997 Sb. k úpravě práva pojištěnce na změnu zdravotní pojišťovny – pojišťovnu je nyní možné změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Podepsaná přihláška ke zvolené zdravotní pojišťovně musí být podána v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději však 3 měsíce před požadovaným termínem změny.

Změna zdravotní pojišťovny je významným krokem a je proto žádoucí, aby pojištěnec vždy dobře zvážil veškerá pozitiva a negativa se změnou spojená (např. zda jeho ošetřující lékař má se zvolenou zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu). Rozhodně by měl ale při svém rozhodování o volbě zdravotní pojišťovny upřednostnit stabilitu, profesionalitu, tradici a dobré jméno pojišťovny na veřejnosti, před pomíjivými nabídkami bonusů a dočasných drobných finančních výhod.

Pro samotné přihlášení ke zvolené pojišťovně je třeba vyplnit Přihlášku a doložit potřebné doklady, a to zejména:

- u osob samostatně výdělečně činných doklad o výši záloh na pojistné hrazených předchozí zdravotní pojišťovně,

- v případě pojištěnců, za než hradí zdravotní pojištění stát, doklady prokazující nárok na zařazení pojištěnce do příslušné kategorie. Stát hradí pojistné za osoby uvedené zde

Nově zvolená zdravotní pojišťovna sama provede administrativní odhlášení pojištěnce od dosavadní zdravotní pojišťovny. Pojištěnec je však povinen dosavadní zdravotní pojišťovně vrátit průkaz pojištěnce a informovat svého zaměstnavatele o změně pojišťovny. Rovněž je vhodné oznámit změnu pojišťovny svému praktickému lékaři. V případě osob samostatně výdělečně činných, které hradí zálohy na pojistné, je nutné věnovat pozornost i změně účtů pro příjem plateb.

Nový pojištěnec ZP MV ČR od nás obdrží průkaz pojištěnce poštovní zásilkou v průběhu měsíce listopadu, pokud si nedojednal s našim klientským pracovníkem jiný způsob předání/doručení. V případě, že v období, které uplynulo od podání Přihlášky do dne zahájení pojistného vztahu, tj. do 1. ledna následujícího roku, došlo u pojištěnce ke změnám osobních a kontaktních údajů či údajů o plátci pojistného, je nezbytné, aby nás o této skutečnosti informoval.

V případě Vašeho zájmu o další informace doporučujeme Vaší pozornosti sekci