Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners

E-komunikace

E-komunikace

Portál E-komunikace umožňuje registrovaným klientům, plátcům, smluvním zdravotnickým zařízením a zpracovatelům účetnictví pohodlně komunikovat a využívat dostupných služeb online, bez nutnosti osobní návštěvy klientského centra, kdekoliv a kdykoliv, v režimu 24/7.

Jaké informace lze v E-komunikaci najít?

Jak získat přístup do E-komunikace?

Do E-komunikace je možné se hlásit třemi způsoby:

 • Bank iD
 • NIA
 • PIN a heslo

Bank iD
Pokud vaše banka podporuje službu Bank iD, stačí si v menu na úvodní stránce E-komunikace vybrat Bank iD, zvolit svou banku a následně budete přesměrování na její stránky, kde proběhne autorizace. Takto se můžete hlásit kdykoliv. Není nutná žádná aktivace.

Bank iD zatím není možné použít pro přihlášení do mobilní aplikace. Zde zatím zůstává potřeba zažádat o PIN a heslo. 

NIA
Identita občana je státem provozovaný způsob autorizace, který v sobě zahrnuje několik nástrojů (Mobilní klíč eGovernmentu, eObčanku, NIA ID, IIG, I.CA karta Starcos, MojeID). Stačí si v menu na úvodní stránce E-komunikace vybrat NIA, zvolit  svou metodu autorizace a následně budete přesměrováni na její stránky, kde proběhne autorizace. Takto se můžete hlásit kdykoliv. Není nutná žádná aktivace. 

NIA zatím není možné použít pro přihlášení do mobilní aplikace. Zde zatím zůstává potřeba zažádat o PIN a heslo. 

PIN a heslo
Pro získání přístupových údajů do E-komunikaceje potřebné o ně nejdříve požádat. Tyto údaje  jsou shodné s přihlašovacími údaji do naší mobilní aplikace ZP211.  Můžete tak jednoduše získat jak přístup do E-komunikace, tak do mobilní aplikace a být s námi neustále online. 

Základní sada přístupových identifikačních kódů slouží také k vytvoření dalších uživatelských přístupů, které lze využít pro externí služby účetních firem nebo víceuživatelský přístup zaměstnanců. 

Registrace pro Pojištěnce – Vyplňte, prosím, jednoduchou online žádost o přístupové údaje, kde uvedete pouze číslo svého průkazu pojištěnce a datum narození. Následně obdržíte poštou přístupové údaje v zásilce určené do vlastních rukou. O zaslání přístupových údajů můžete požádat také telefonicky na infolince 222 222 255, kde ověříme zasílací údaje, nebo si je můžete převzít osobně při návštěvě našeho pracoviště. 

Registrace pro Zaměstnavatele  – O přístupové údaje do E-komunikace můžete jako zaměstnavatel požádat emailem, telefonicky, ale nejrychlejší cestou je poslat žádost přes datovou schránku, kdy přístupové údaje obdržíte takřka obratem. Naše datová schránka: 9swaix3

Registrace pro Poskytovatele  – O přístupové údaje do E-komunikace můžete jako poskytovatel zdravotní péče požádat emailem, telefonicky, ale nejrychlejší cestou je poslat žádost přes datovou schránku, kdy přístupové údaje obdržíte takřka obratem. Naše datová schránka: 9swaix3

Prosíme vždy žádejte o přístupové údaje pouze jedním komunikačním kanálem, umožníte nám tak efektivně a rychle zpracovat vaši žádost.

Následně, po prvním přihlášení za pomoci těchto identifikačních údajů, potvrdíte svůj souhlas komunikovat s pojišťovnou touto cestou a budete vyzváni ke změně hesla.

Základní sada přístupových identifikačních kódů slouží také k vytvoření dalších uživatelských přístupů, které lze využít pro externí služby účetních firem nebo víceuživatelský přístup zaměstnanců.

K čemu slouží E-komunikace?

1. Pro veřejnost

 • Podání žádosti o nové přístupové údaje a obnovu stávajících

2. Pro klienty ZP 211

Registrovaní klienti na portálu E-komunikace naleznou informace a přehledy týkající se zdravotního pojištění:

 • Údaje o plátcích pojistného (doba trvání zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti, období, kdy byl pojištěnec osobou bez zdanitelných příjmů nebo spadal do státní kategorie apod.)
 • Přehledy vykázané zdravotní péče (jaké výkony ZP MV ČR uhradila a jakým zdravotnickým zařízením; předepsané a pojišťovnou uhrazené léky a přidělené zdravotnické prostředky)
 • Přehledy regulačních poplatků a doplatků za léky
 • Výpisy z osobního účtu pojištěnce dle § 43 zákona č. 48/1997 Sb.
 • Pořízení výpisu přehledu plateb pojistného a vyúčtování pojistného OSVČ
 • Možnost podání Přehledu OSVČ
 • Nastavení zpracovatele účetnictví (dále ZÚ) pro podání Přehledu OSVČ a správu plateb pojistného (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)
 • Zobrazení formulářů Přehledů OSVČ užívaných i v předchozích letech
 • Možnost zadání nebo změny kontaktní (resp. korespondenční) adresy, telefonu, e-mailu
 • Možnost žádat o příspěvek z Fondu prevence online
 • Možnost podávání žádostí přes část „Samoobsluha“, například žádostí o zadání bankovního spojení určeného pro výplatu částek uhrazených na doplatcích za léky nad zákonný limit nebo žádosti o nový průkaz pojištěnce; popřípadě zde můžete dokládat zastupování jiného pojištěnce ZP MV ČR
 • Možnost zobrazovat si shora uvedené informace a podávat žádosti i za zastupované osoby (v zásadě děti do 18 let) 
 • Přehled evidovaných zastupovaných osob

Proč mít zřízeno zastupování jiného pojištěnce (zejména dítěte)?

Na základě vašich přístupových kódů do portálu E-komunikace a mobilní aplikace ZP211:

 • můžete za zastupovanou osobu podávat rozličné žádosti, například:

       o    žádat o příspěvek z Fondu prevence
       o    žádat o aktualizace bankovního spojení určeného pro výplatu částek uhrazených na doplatcích za léky nad zákonný limit,
       o    hlásit ztrátu nebo poškození průkazu a žádat tak o průkaz nový,

 • můžete elektronicky nahlížet do vykázané zdravotní péče zastupované osoby, tedy si zobrazovat více informací zejména o:

       o    poskytnuté zdravotní péči, kterou zdravotní pojišťovna uhradila (co zaplatila – jaké výkony),
       o    poskytovateli zdravotních služeb (komu zaplatila – kterým lékařům),  
       o    předepsaných lécích, které zdravotní pojišťovna uhradila, včetně uhrazených započitatelných doplatků,
       o    zdravotnických prostředcích (např. přístroje, materiály, náhrady-protézy apod.);

 • budete mít k dispozici náhled platného průkazu pojištěnce (pouze v mobilní aplikaci ZP211).

Jak si zřídit zastupování pojištěnce?

Matka u novorozených dětí (tj. dětí od narození pojištěných u ZP MV ČR) nemusí o zastupování žádat ani jej dokládat – zastupování je matce dítěte zřízeno automaticky na základě informace o narození dítěte.

Pokud jste našim pojištěncem a chcete využívat nástroje elektronické komunikace i  v záležitostech týkajících se vašich nezletilých dětí či jiných osob pojištěných u ZP MV ČR ve vaši péči, je třeba:

 • vyplnit formulář Čestné prohlášení k zastupování pojištěnce“
 • a doložit doklady opravňující Vás k zastupování dle vaší konkrétní situace – tedy: rodný list dítěte, jehož jste rodičem; rozhodnutí soudu o jmenování Vaší osoby poručníkem či opatrovníkem; rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče, popřípadě rozhodnutí soudu o zastupování člena domácnosti.

Vyplnit formulář a doložit doklady můžete i elektronicky po přihlášení do chráněné části E-komunikace, a to v části „Samoobsluha“.

V případě, že nevyužijete elektronickou cestu podání přes E-komunikaci, doručte prohlášení s doklady (postačí běžná kopie dokladu) do ZP MV ČR některou z těchto cest:

 • osobně na libovolné klientské pracoviště
 • poštou na adresu:
  ZP MV ČR, Back Office
  Masarykovo náměstí 1100/35
  586 01 Jihlava
 • emailem přes kontaktní formulář
 • prostřednictvím datové schránky

3. Pro poskytovatele / smluvní zdravotnická zařízení

Registrovaní poskytovatelé zdravotní péče a smluvní zdravotní zařízení na portále 
E-komunikace můžou zadávat a zpracovávat data týkající se vykázané péče, předávat soubory EP2 a mnoho jiného:

 • Předání vyúčtování zdravotní péče
 • Předání nově registrovaných pojištěnců
 • Zasílání protokolů o zpracování a případných chybových protokolů
 • Pořízení výpisu platných, resp. neplatných registrací pojištěnců
 • Stažení zúčtovací zprávy ve formátu PDF
 • Nahlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře)
 • Předání hlášení nositelů výkonů
 • Volbou nastavení zpřístupnit svému zpracovateli účetnictví zaslání vyúčtování zdravotní péče za zdravotnické zařízení (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)
 • Zasílat vyúčtování za zdravotní služby poskytnuté cizincům
 • Zobrazit přehledy vykázané zdravotní péče

4. Pro plátce / zaměstnavatele

Registrovaní plátci / zaměstnavatelé můžou prostřednictvím E-komunikace jednoduše:

 • Pořizovat výpisy registrovaných zaměstnanců u ZP MV ČR
 • Podávat měsíční přehledy o platbě pojistného
 • Podávat hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Kontrolovat předaných formulářů do ZP MV ČR volbou „Zpracované formuláře“
 • Pořizovat výpisy plateb pojistného
 • Zpřístupnit svému zpracovateli účetnictví podání formulářů a správu plateb pojistného (nutná registrace ZÚ u ZP MV ČR)

5. Pro zpracovatele účetnictví

Registrovaní zpracovatelé účetnictví (dále ZÚ) můžou prostřednictvím E-komunikace jednoduše spravovat agendu za své klienty, a to jak za Plátce pojistného, tak za Zdravotnická zařízení:

Agenda „Plátci pojistného“:

 • Prostřednictvím jediného přístupu je možné spravovat zaměstnavatele a OSVČ, u kterých mají nastavení ZÚ
 • Pořízení výpisu registrovaných zaměstnanců u ZP MV ČR pro vybraného zaměstnavatele
 • Předání měsíčního přehledu o platbě pojistného (ručně, načtením přehledu ze souboru dle datového rozhraní ZP MV ČR, hromadně – jednorázovým předáním více souborů přehledů dle datového rozhraní VZP)
 • Předání hromadného oznámení zaměstnavatele (ručně, načtením oznámení ze souboru dle datového rozhraní VZP, hromadně – jednorázovým předáním více souborů oznámení dle datového rozhraní VZP)
 • Podání Přehledu za OSVČ, kterým vede účetnictví
 • Pořízení výpisu vyúčtování pojistného OSVČ z Přehledu OSVČ, kterým vede účetnictví
 • Kontrolu předaných formulářů v záložce "Zpracované formuláře" zaměstnavatele i OSVČ
 • Pořízení výpisu přehledu plateb pojistného pro vybraného zaměstnavatele nebo OSVČ

Agenda „Zdravotnická zařízení“:

 • Zaslání vyúčtování zdravotní péče 
 • Jednorázové hromadné zaslání vyúčtování zdravotní péče 
 • Nahlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře) za smluvní zdravotnická zařízení, kterým zpracovává agendu
 • Stažení zúčtovací zprávy ve formátu PDF za smluvní zdravotnická zařízení, kterým zpracovává agendu

Nevíte si rady?

Pokud potřebujete poradit, obraťte se kdykoliv na pracovníky našich pracovišť nebo infolinku 844 211 211 
(Cena hovoru je 2,32 Kč bez DPH/minutu, z čehož volající hradí pouze 0,99 Kč bez DPH/minutu)

Nebo můžete volat na toto telefoní číslo 222 222 255 s níže uvedenými podmínkami:

 • volající platí kompletně hovor dle svého tarifu
 • lze uplatnit volné minuty či neomezený tarif

 

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211