Přejít k hlavnímu obsahu

Povinnosti pojištěnce

Pojištěnec má zejména tyto povinnosti: 

 • Plnit oznamovací povinnost vůči své zdravotní pojišťovně, a to dle § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní pojišťovně je nutné oznamovat především události mající vliv na hrazení pojistného, tedy:
  • skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za pojištěnce pojistné, tj. že se pojištěnec stal/přestal být poživatelem důchodu, uchazečem o zaměstnání, nezaopatřeným dítětem a podobně, a to do 8 dnů  – více informací o situacích, kdy za pojištěnce hradí pojistné stát, naleznete zde
  • zahájení či ukončení samostatné výdělečné činnosti do 8 dnů ode dne, kdy pojištěnec činnost zahájil/ukončil (pojištěnec podnikající na základě živnostenského oprávnění může tuto povinnost splnit prostřednictvím živnostenského úřadu – vyplněním Jednotného registračního formuláře).
  • situaci, kdy se pojištěnec stal osobou bez zdanitelných příjmů – bližší informace k této kategorii plátce zde.
 • Sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn, a rovněž následně i změnu zdravotní pojišťovny v průběhu zaměstnání.
 • Hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné, pokud zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nestanoví jinak.
 • Poskytnout součinnost při poskytování zdravotních služeb a kontrole průběhu individuálního léčebného postupu a dodržovat poskytovatelem stanovený léčebný režim.
 • Prokazovat se při poskytování zdravotních služeb platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou a oznámit zdravotní pojišťovně případnou ztrátu či poškození průkaz, a to do 8 dnů.
 • Vrátit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce při:
  • zániku zdravotního pojištění;
  • změně zdravotní pojišťovny;
  • dlouhodobém pobytu v cizině dle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.
 • Oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy byla změna provedena. V případě, že u pojištěnce došlo ke změně jména, příjmení nebo trvalého pobytu, popřípadě adresy pro doručování, a tuto informaci nemůže zdravotní pojišťovna čerpat ze základního registru obyvatel (pojištěnec není veden v základním registru obyvatel, popřípadě v důsledku předchozího neplnění oznamovací povinnosti pojištěncem nedošlo k jeho plnému ztotožnění se základními registry), je pojištěnec povinen změnu nahlásit do 30 dnů přímo zdravotní pojišťovně.
 • Oznámit adresu faktického místa pobytu na území České republiky, pokud se pojištěnec v místě trvalého (úředního) pobytu nezdržuje.
 • Oznámit změny důchodu/invalidity rozhodné pro výpočet sníženého limitu doplatků za léčiva dle § 16b zákona č. 48/1997 Sb. Více informací o doplatcích zde

Více informací o právech a povinnostech pojištěnce naleznete v § 10, § 11 a souvisejících zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v  platném znění. Práva a povinnosti plátců pojistného upravuje dále zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Pokud potřebujete poradit, obraťte se kdykoliv na pracovníky našich klientských centrech nebo infolinku 844 211 211* (Cena hovoru je 2,32 Kč bez DPH/minutu, z čehož volající hradí pouze 0,99 Kč bez DPH/minutu)

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211