OBZP

Nové číslo účtu vedené u ČNB pro příjem plateb na zdravotní pojištění OBZP je 2110102031/0710, variabilní symbol je číslo pojištěnce (rodné číslo bez lomítka).

Od 1. 1. 2017 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Od tohoto data se mění výše minimálního měsíčního pojistného na zdravotní pojištění, které pro rok 2017 představuje částku 1 485 Kč. 

Za osobu bez zdanitelných příjmů (dále jen „OBZP“) je považován z hlediska zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění pojištěnec s trvalým pobytem v ČR, za kterého není po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného ani zaměstnavatel, ani stát, ani pojištěnec sám není plátcem pojistného jako OSVČ. 

OBZP je povinna sama platit měsíčně pojistné ve výši 13,5% z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě po zaokrouhlení na korunu nahoru.

Pojistné je splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se platí. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Za den platby pojistného je považován den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny. 

Lhůta k uložení pokuty je 2 roky ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do 5 let, kdy k nesplnění došlo. Promlčecí lhůta práva vymáhat pojistné je 10 let.