Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
  1. Úvod
  2. O nás
  3. Aktuality
  4. Doplňující informace k volbám do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
volby

13.7.2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Doplňující informace k volbám do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00, IČO 47114304, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216, (dále jen „ZP MV ČR“) podle ustanovení § 10b odst. 6 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejňuje informace o způsobu volby, organizačním, technickém a personálním zabezpečení voleb a o způsobu úpravy a předání hlasovacího lístku.

Způsob volby

Volba člena dozorčí rady ZP MV ČR je zajištěna prezenčně na klientských centrech ZP MV ČR.

Organizační, technické a personální zabezpečení voleb

ZP MV ČR organizuje volby prostřednictvím svých zaměstnanců. Průběh voleb budou zajišťovat místní volební komise. Místní volební komise budou tříčlenné a složeny ze zaměstnanců ZP MV ČR. Všechna volební místa budou vybavena volební urnou a výpočetní technikou.

Seznam volebních míst včetně jejich provozní doby je uveden zde.

Hlasovat jsou oprávněni plátci pojistného ze skupiny „zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné“.

Po příchodu do volební místnosti je plátce pojistného povinen prokázat svou totožnost místní volební komisi průkazem totožnosti, a to platným občanským průkazem, cestovním pasem, řidičským průkazem, popř. jiným dokladem, který je veřejnou listinou.

Pokud fyzická osoba hlasuje za právnickou osobu nebo organizační složku státu, je třeba ověřit nebo prokázat příslušné oprávnění k jednání za právnickou osobu nebo organizační složku státu.

V případě, že se jedná o hlasování za právnickou osobu

· postavení fyzické osoby jako statutárního orgánu bude ověřeno v obchodním rejstříku vedeném příslušným soudem,

· fyzická osoba - jednající za právnickou osobu na základě plné moci - předloží plnou moc vystavenou a podepsanou statutárním orgánem.

V případě, že se jedná o hlasování za organizační složku státu

  • fyzická osoba – vedoucí organizační složky – předloží doklad o oprávněnosti jednat za organizační složku státu (např. jmenování do funkce),
  • fyzická osoba – jednající za organizační složku na základě plné moci – předloží plnou moc vystavenou a podepsanou vedoucím organizační složky a zároveň spolu s plnou mocí předloží dokument, ze kterého vyplývá, že plná moc byla udělena osobou oprávněnou k zastupování organizační složky státu (např. jmenování do funkce).

Osoba samostatně výdělečně činná jedná sama za sebe jako fyzická osoba a v tomto případě se prokazuje pouze dokladem totožnosti.

Způsob úpravy hlasovacího lístku

Hlasovací lístek obsahuje:

  • seznam kandidátů na člena dozorčí rady ZP MV ČR,
  • identifikátor plátce pojistného v anonymizované podobě,
  • údaj o rozsahu odvedeného pojistného,
  • čas vydání volebního lístku.

Plátce pojistného označí křížkem na hlasovacím lístku pouze jednoho kandidáta na volené místo člena dozorčí rady ZP MV ČR, neboť volby se konají pouze na jedno místo člena dozorčí rady ZP MV ČR.

Vyplněný hlasovací lístek odevzdá plátce pojistného v uzavřené obálce označené názvem orgánu ZP MV ČR, do něhož se volby konají – tedy označením „orgán pojišťovny: dozorčí rada“ a označením „skupina plátců: zaměstnavatelé a OSVČ“. Obálku, do které vloží plátce pojistného vyplněný hlasovací lístek, obdrží plátce pojistného spolu s hlasovacím lístkem.

Hlasovací lístek je neplatný, pokud plátce pojistného označí více kandidátů, než je počet volených členů do dozorčí rady ZP MV ČR, tedy více než jednoho kandidáta. Dále je hlasovací lístek neplatný, pokud není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.

Plátce pojistného je oprávněn hlasovat pouze jednou.

Seznam kandidátů pro volby do DR včetně životopisu a ostatních dokumentů naleznete zde.

V Praze dne 13.7.2021

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Přečtěte si také

Dále z 211