Přejít k hlavnímu obsahu

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 106/1999 Sb.“)

Strukturovaná informace o Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky zveřejněná na základě § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, v platném znění

Název 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (kód 211), (dále jen ZP MV ČR, případně pojišťovna)

Důvod a způsob založení

ZP MV ČR byla zřízena ke dni 1. 10. 1992 rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (č. j. 23-23541-92-7 ze dne 1. 10. 1992). Ke dni 1. 5. 1997 se s pojišťovnou sloučila zdravotní pojišťovna GRÁL – Železniční zdravotní pojišťovna a ke dni 1. 1. 1998 Regionální zaměstnanecká zdravotní pojišťovna.
Právní základ pro vznik, činnost a zánik ZP MV ČR a dalších zaměstnaneckých pojišťoven je dán zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 280/1992 Sb."). ZP MV ČR je nositelem všeobecného zdravotního pojištění pro pojištěnce, kteří jsou u ní zaregistrováni. Za tímto účelem pojišťovna zejména provádí výběr pojistného na zdravotní pojištění, kontroluje výběr pojistného a zprostředkovává úhradu nákladů za poskytnutou zdravotní péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění v souladu s platnými právními předpisy a na základě uzavřených platných mezistátních smluv.

Organizační struktura

Organizační strukturu ZP MV ČR tvoří orgány pojišťovny, ředitelství pojišťovny a divize pojišťovny. Ředitelství pojišťovny se v zásadě člení na odbory a oddělení, divize na odborné úseky a skupiny. Divize pojišťovny nemají vlastní právní subjektivitu a vykonávají činnost jménem pojišťovny.

Vnitřní členění pojišťovny, působnost a činnost jednotlivých útvarů pojišťovny upravuje Organizační řád ZP MV ČR.

V čele ZP MV ČR stojí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává správní rada.

Generální ředitel ZP MV ČR je statutárním orgánem ZP MV ČR a zastupuje ZP MV ČR.

Orgány ZP MV ČR podle zák. č. 280/1992 Sb. jsou:

  • správní rada
  • dozorčí rada
  • ředitel pojišťovny (dále jen „generální ředitel“).

Správní a dozorčí rada ZP MV ČR zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení pojišťovny.

Rozhodčí orgán

Odvolacím orgánem pojišťovny ve věcech týkajících se udělení předchozího souhlasu podle § 14b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon č  48/1997 Sb.), vydání povolení podle koordinačních nařízení, náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4 zákona č. 48/1997 Sb., přirážek k pojistnému, pokut a pravděpodobné výše pojistného a ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném, snížení záloh na pojistné a ve sporných případech o hrazení částek podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb., je Rozhodčí orgán.

Výbor pro audit

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, ZP MV ČR zřizuje Výbor pro audit.

Kontaktní spojení

Sídlo: Vinohradská 2577/178, Praha 3, PSČ 130 00
Telefon:. 272 095 111
Fax: 272 732 430
Infolinka: 844 211 211
E-mail:  info@zpmvcr.cz – pro obecný informační servis
eformsplatce@zpmvcr.cz – pro elektronickou komunikaci s plátci pojistného
eformssmlp@zpmvcr.cz – pro elektronickou komunikaci se smluvními partnery

Elektronická adresa podatelny pro podávání žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb. –  zadost_106_1999@zpmvcr.cz


Internet: www.zpmvcr.cz 

Číslo datové schránky: 9swaix3

Kontaktní spojení (poštovní adresy, úřední hodiny, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy) na pracoviště ZP MV ČR jsou zveřejněny na internetových stránkách ZP MV ČR – viz Pracoviště

Žádosti, oznámení a podání lze podat na všech pracovištích ZP MV ČR. Adresy a kontaktní údaje jednotlivých pracovišť ZP MV ČR naleznete zde.

Případné platby lze poukázat

Informace o bankovních účtech ZP MV ČR, kam lze poukazovat platby pojistného, jsou zveřejněny na internetových stránkách ZP MV ČR – viz Plátci v sekci Účty pro příjem plateb 

Identifikační číslo

IČ: 47114304

Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ4711430

Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zdravotně pojistné plány, Výroční zprávy ZP MV ČR jsou zveřejněny na internetových stránkách ZP MV ČR – viz O nás
sekce Zdravotně pojistné plány
sekce Výroční zprávy

8.2 Rozpočet

Rozpočet je součástí zdravotně pojistného plánu – sekce Zdravotně pojistné plány

Žádosti o informace

Základní informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

ZP MV ČR je povinným subjektem k podání informací  podle zák. č. 106/1999 Sb.

Žádosti o poskytnutí informací podle tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně na všech pracovištích ZP MV ČR.

Žádost lze zároveň zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky 9swaix3 nebo prostřednictvím elektronické adresy podatelny pro podávání žádostí podle zák. č. 106/1999 Sb.   zadost_106_1999@zpmvcr.cz.

Informace v obvyklém rozsahu jsou podávány bezplatně.

Lhůta pro vyřízení Žádosti o poskytnutí informace (dále jen „žádost“) je 15 denní ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění či upřesnění. Lhůta pro vyřízení žádosti může být prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli nadřízenému orgánu ZP MV ČR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice (dále „nadřízený orgán“), prostřednictvím ZP MV ČR.

Podle zákona může žadatel podat stížnost do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. Stížnost lze podat písemně nebo ústně na pracovištích ZP MV ČR dle bodu 4. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji hned vyřídit, sepíše o ní ZP MV ČR záznam. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, pokud ji ZP MV ČR zcela nevyhoví tím že, poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Příjem podání a podnětů

Žádosti, oznámení a podání dle příslušných zákonů (např. zákon č. 48/1997 Sb.) lze podat na všech pracovištích ZP MV ČR (viz bod 4). Některé žádosti, oznámení a podání se podávají písemně na předepsaných formulářích. Žádosti, oznámení a podání lze ZP MV ČR zaslat také elektronicky prostřednictvím datové schránky 9swaix3.

V rámci správního řízení je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Pokud je podání učiněno pomocí jiných technických prostředků bez použití zaručeného elektronického podpisu, musí být podání do 5 dnů potvrzeno dle předchozí věty (viz § 37 odst. 4 správního řádu).

Odvolání, případně další opravné prostředky proti rozhodnutí, kterým ZP MV ČR rozhoduje o právech a povinnostech osob, se podávají tomu orgánu, který vydal rozhodnutí, proti němuž opravný prostředek směřuje.

Na rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech týkajících se udělení předchozího souhlasu podle §14b, vydání povolení podle koordinačních nařízení, náhrady nákladů podle §14 odst. 2 až 4, přirážek k pojistnému, pokut a pravděpodobné výše pojistného a ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné podle zákona č. 48/1997 Sb., se vztahují obecné předpisy o správním řízení, nestanoví-li zákon č. 48/1997 Sb. jinak. 

O prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby (dále jen "žadatel"). Žádost může být podána do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále; jestliže se objevily nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, může být žádost podána do tří let od právní moci tohoto rozhodnutí. Na řízení o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Rozhodnutí o odstranění tvrdostí je rozhodnutím konečným.

Pojišťovna zavedla tzv. „compliance linku“ ve formě mailové adresy compliance@zpmvcr.cz. Prostřednictvím této linky je možné uplatnit podněty i podezření týkající se případného nekalého jednání a korupce.

Přehled životních situací a popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat, jsou k dispozici v rámci veřejného informačního systému:

https://portal.gov.cz/

Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů
  • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů zde

Právní předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v sídle ZP MV ČR, Vinohradská 2577/178, Praha 3, PSČ 130 00, klientské centrum, v úředních hodinách.

11.2 Vydané právní předpisy

ZP MV ČR nevydává žádné právní předpisy.

Úhrady za poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

ZP MV  ČR za poskytování informací v obvyklém rozsahu nepožaduje žádné úhrady, pro ostatní případy je stanoven sazebník úhrad.

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

Vyhledání informací 

0 - 2 hodin bezúplatně.

za každou další započatou hodinu 348 Kč

 

Pořízení kopií a tisk dokumentů

 

černobíle

barevně

 

formát A4

1

9

Kč/stránka

formát A3

2

18

Kč/stránka

 

Technické nosiče a vypálení dat

CD

11

Kč/ks

vypálení

4

Kč/ks

Odeslání informací

Náklady za poštovní služby se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

Úhrady přímých nákladů spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli nebudou po žadateli požadovány, pokud nepřesáhnou za poskytnuté informace jednomu žadateli částku 100,- Kč.

12.2 Usnesení/rozhodnutí nadřízeného orgánu  o výši úhrad za poskytnutí informací

  • Dne 24. 1. 2019 obdržela ZP MV ČR žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, zaslala ZP MV ČR žadateli oznámení o vyúčtování nákladů. Žadatel podal proti oznámení o výši úhrady stížnost. Generální ředitel ZP MV ČR rozhodl o stížnosti podle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., viz příloha
  • Dne 27. 2. 2019 obdržela ZP MV ČR žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, zaslala ZP MV ČR žadateli oznámení o vyúčtování nákladů. Žadatel podal proti oznámení o výši úhrady stížnost. Generální ředitel ZP MV ČR rozhodl o stížnosti podle § 16a odst. 7 písm. a) zák. č. 106/1999 Sb., viz příloha
Licenční smlouvy

13. 1 Vzory licenčních smluv

ZP MV ČR licenční smlouvy neuzavírá.

13. 2 Výhradní licence

ZP MV ČR žádné výhradní licence neposkytuje.

Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací je součástí výročních zpráv, aktuální informace je uvedena v sekci O nás – Dokumenty – Výroční zprávy.

Výroční zpráva podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/ 1999 za rok 2020

V roce 2020 bylo podáno k ZP MV ČR 82 žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a bylo vydáno 54 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, z toho 28 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

V roce 2020 bylo podáno 17 odvolání proti rozhodnutí ZP MV ČR.

Proti ZP MV ČR nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1, bod c) zákona č. 106/1999 Sb.

Žádná výhradní licence nebyla v roce 2020 ZP MV ČR poskytnuta.

V roce 2020 byly podány 3 stížnosti podle ustanovení § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

Důvody podání stížností a způsob jejich vyřízení:

• stížnost podaná na základě ustanovení § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. byla vyřízena ZP MV ČR podle ustanovení § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. poskytnutím informací,

• stížnost podaná na základě ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. byla vyřízena ZP MV ČR podle ustanovení § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. poskytnutím informací,

• stížnost podaná na základě ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. byla předána podle ustanovení § 16a odst. 5 Úřadu pro ochranu osobních údajů jako nadřízenému orgánu ZP MV ČR, který na základě svého rozhodnutí přikázal ZP MV ČR, aby žádost žadatele vyřídila.

Aktuality

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211