Úvodní strana

Přihláška
Pojištěnce

Zobrazit obsah sekce

Obsah sekce

sekce
Pojištěnci

Ombudsman

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky zřídila jako první zdravotní pojišťovna v České republice k ochraně práv pojištěnců i zaměstnanců ZP MV ČR institut ombudsmana.

ZÁSADY PODÁNÍ

Pokud máte zájem se na ombudsmana obrátit, postupujte při přípravě podání níže popsaným způsobem:

Podání ombudsmanovi ZP MV ČR podejte v případě, že:

 • jste pojištěncem ZP MV ČR
 • jste zaměstnancem ZP MV ČR

Ombudsman se bude zabývat podáním, které je svou věcnou podstatou:

 • podnětem
 • stížností
 • reklamací
 • námětem k zlepšení činnosti zdravotní pojišťovny

vztahuje se k postupu ZP MV ČR při řešení konkrétních situací a problémů v oblasti služeb pojištěncům a v zaměstnaneckých vztazích. Jde především o otázky, týkající se kvality služeb poskytovaných ze strany ZP MV ČR pojištěncům a přístupu ZP MV ČR k zaměstnancům, a to v situacích, kdy předkladatel podnětu před podáním ombudsmanovi vyčerpal standardní postupy řešení věci v ZP MV ČR.

 

Oblasti, které řeší ombudsman:

 • rovné zacházení
 • dostupnost zdravotních služeb
 • kvalita klientských služeb
 • registrace pojištěnce
 • možnosti čerpání preventivních programů včetně realizace projektu Karta života
 • zaměstnanecké vztahy  

 

OMBUDSMAN AŽ JAKO POSLEDNÍ VOLBA

Institut ombudsmana byl zřízen s cílem zabezpečit maximální ochranu práv v situacích, kdy jsou vyčerpány všechny řádné možnosti k řešení či nápravě věci a předkladatel podnětu má přesto za to, že jeho záležitost není vyřešena správně. V ostatních případech je třeba využít standardní cesty řešení dané záležitosti.

Máte několik možností podání:

 • osobně
 • poštou
 • elektronickou poštou

Ombudsman může zahájit šetření rovněž na základě vlastní iniciativy při zjištění nedostatků v činnosti ZP MV ČR, případně na základě telefonického kontaktu, který je v případě nezbytnosti třeba doplnit standardním podáním.

 

ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI PODÁNÍ

Při přípravě podání mějte na paměti základní náležitosti, které podání musí obsahovat a které jsou pro zpracování  agendy ombudsmana nezbytné:

 • základní identifikační údaje osoby předkladatele
 • osvědčení skutečnosti pojištěneckého či zaměstnaneckého vztahu k ZP MV
 • shrnutí důvodů podání a výsledků dosavadních postupů, směřujících k nápravě tvrzené nesprávnosti postupu
 • sdělení, zda věc byla předložena k řešení a rozhodování také jinému orgánu, popřípadě s jakým výsledkem
 • doklad o tom, že předkladatel vyčerpal standardní prostředky k uplatnění svého tvrzení
 • jestliže se podání týká již vydaného rozhodnutí, je vhodné, pokud v zájmu urychlení procesu šetření předkladatel předloží ombudsmanovi příslušné rozhodnutí
 • uvedení skutečností, kterými předkladatel dokumentuje a zdůvodňuje ze svého pohledu nesprávné rozhodnutí či postup předcházejícího řešení jeho stížnosti, podnětu, reklamace či námětu
 • návrh, jakého řešení či nápravy se předkladatel domáhá

V případě, že ombudsman shledá, že je nezbytné podání doplnit, protože postrádá nezbytné náležitosti, nebo je nutné předložit doklady k osvědčení tvrzení uvedených v podání ombudsmanovi,  vyzve ombudsman předkladatele podání k doplnění písemně.

 

ČÍM SE OMBUDSMAN NEZABÝVÁ

Ombudsman se nebude zabývat podáním, jestliže:

 • nebyly dodrženy náležitosti podání a podání nebylo navzdory výzvě ombudsmana doplněno
 • podání bylo podáno osobou, která není oprávněna k podání ombudsmanovi
 • věc, která je předmětem podání, nepatří do kompetence ombudsmana
 • podání je zcela zjevně neopodstatněné
 • předkladatel se obrací opakovaně na ombudsmana ve stejné věci, přestože již ombudsman provedl šetření a vyrozuměl předkladatele o výsledcích šetření a následně o konečném stanovisku, a ve věci nejsou nové skutečnosti nebo tvrzení, které dosud ombudsman neměl k dispozici a které mají podstatný vliv na charakter věci.

Ombudsman v případech výše uvedených předkladatele vyrozumí o odložení podání, případně navrhne vhodný způsob jiného možného postupu řešení.

Pokud ombudsman shledá, že věc podléhá způsobu řešení standardní cestou, tedy formou stížností nebo podnětů v rámci ZP MV ČR, případně přísluší do kompetence správních orgánů nebo nezávislého soudu a dosud nebyla takto řešena, postoupí ji k řešení v rámci ZP MV ČR standardní cestou stížností či podnětů nebo předkladatele podnětu poučí o možnosti předat věc k řešení správnímu orgánu či soudu, případně doporučí jiný vhodný postup, jak by bylo možno věc řešit.

 

JAK BUDE PODÁNÍ ŘEŠENO

V případě, kdy je podání určeno k šetření v rámci agendy ombudsmana, vyrozumí ombudsman předkladatele podnětu bez zbytečného odkladu o přijetí podání a zahájení šetření. V případě potřeby vyzve k doplnění podání.

O zahájení šetření, resp. o nemožnosti šetření nebo o postoupení věci či o odložení podání informuje ombudsman rovněž generálního ředitele ZP MV ČR.

V případě, že ve věci, jež je předmětem podání ombudsmanovi, probíhá již řešení standardním postupem v rámci ZP MV ČR, nedochází zahájením šetření ombudsmana k pozastavení ani odložení takového standardního postupu řešení.

Ombudsman bez zbytečného prodlení šetří podání nezávisle a nestranně vzhledem ke klientům či zaměstnancům na jedné straně a ZP MV ČR na straně druhé. Nestranně  posuzuje tvrzení a doklady obou stran.

Jestliže ombudsman zjistí podezření na porušení povinnosti ze strany ZP MV ČR, vyzve příslušný odbor nebo pobočku pojišťovny k předložení vyjádření, a to bez zbytečného prodlení tak, aby byla pokud možno zachována lhůta k provedení šetření ombudsmanem do 30 dnů od přijetí podání.

Pokud příslušný odbor nebo klientské pracoviště sdělí, že již v reakci na předběžné zjištění ombudsmana provedl nebo provádí opatření k nápravě, a ombudsman tato opatření shledá dostatečnými a v souladu s předběžným zjištěním, vyrozumí o tom předkladatele podnětu i příslušný odbor či pobočku.

 

VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDCÍCH ŠETŘENÍ

Vyrozumění o výsledcích šetření sdělí ombudsman předkladateli podnětu do 30 dnů od zahájení šetření a stejně tak informuje o výsledcích příslušný odbor či klientské pracoviště  ZP MV ČR. Současně obě strany vyzve k předložení závěrečných sdělení k věci, která je předmětem sporu.

V případě podnětu, který vyžaduje časově náročnější přístup, doplnění tvrzení či dohledání dalších dokladů, vyrozumí ombudsman obě strany o prodloužení doby šetření o dalších nejvýše 30 dní, resp. o dobu nezbytnou k vyžádání a poskytnutí nutných dokladů.

 

KONEČNÉ STANOVISKO OMBUDSMANA

Po zhodnocení věci se zřetelem na stanoviska obou stran předkladateli podnětu i příslušnému odboru či klientskému pracovišti ZP MV ČR sdělí ombudsman do 20 dní od doručení závěrečných sdělení stran své konečné stanovisko písemně. O konečném stanovisku informuje ombudsman generálního ředitele ZP MV ČR.

 

Lucie Nováková

ombudsmanka Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky

lucie.novakova@zpmvcr.cz

Informace

Registrace nového pojištěnce

Aktuality

Naše pracoviště

Naše pracoviště jsou po celé ČR. Vyberte si to, které je vám nejblíže

Akční nabídky

Bonusy

Připravili jsme pro vás "Program na podporu zdravého životního stylu"

Třeba příspěvek na lyžařský výcvik