Přejít k hlavnímu obsahu

Podmínky pro čerpání preventivních programů

Zde se dočtete, jaké jsou podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence v roce 2021.

Základní podmínky

 1. Pojištěncem pro účely uznání příspěvku z fondu prevence se rozumí osoba, která je účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ČR a je pojištěna u ZP MV ČR. Pojištěncem pro účely uznání příspěvku z fondu prevence není osoba pojištěná v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, která je u ZP MV ČR registrována pouze výpomocně.
   
 2. Pojištěnec musí být u ZP MV ČR registrován nepřetržitě od data realizace do data vyplacení příspěvku. Uznání = vyplacení příspěvku stávajícímu pojištěnci je možné až po ověření, že se nezaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně od 1. července 2021 nebo od 1. ledna 2022.
   
 3. Příspěvek nemůže být vyplacen pojištěnci, u kterého byly při kontrole zjištěny jeho nevyrovnané závazky vůči ZP MV ČR, a to do doby jejich vypořádání. Pojištěnec podepisuje čestné prohlášení na formuláři žádosti.
   
 4. Žádost o příspěvek je možno podat:

  a) osobně na kterémkoliv pracovišti ZP MV ČR,

  b) poštou na adresu ZP MV ČR, Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava 586 01,

  c) e-mailem na adresu info@zpmvcr.cz

  d) datovou schránkou 9swaix3
   
 5. K žádosti o příspěvek je potřeba předložit následující:
   

  a) Formulář žádosti o příspěvek (k dispozici na každém pracovišti i webu), včetně bankovního spojení (předčíslí, číslo účtu a kód banky)

  b) Originál platebního dokladu o zaplacení zboží nebo služby s vyznačením názvu, ceny, data prodeje a identifikace prodejce (netýká se potvrzení za ozdravný pobyt v přírodě-potvrzení od organizátora o účasti, tedy po realizaci pobytu). Na platebním dokladu musí být vždy uvedeno, o jaké zboží nebo službu se jedná. Doklad musí být vystaven v roce 2021. Originál platebního dokladu lze použít pouze k jedné žádosti o příspěvek. Originály platebních dokladů zaslaných poštou ZP MV ČR automaticky nevrací, pouze na vyžádání, a to nejpozději do 30 dnů od vyrozumění o vyřízení žádosti.

  c) Doložení originálu platebního dokladu neplatí pro zaslání emailem nebo datovou schránkou, ale ZP MV ČR si vyhrazuje právo jeho dodatečného vyžádání.

  d) Po nákupu přes internet nebo po bezhotovostní platbě je nezbytné předložení dokladu o provedení vlastní platby (výpis z účtu, potvrzení o zaplacení z pošty nebo přepravní služby). Z dokladu musí být zřejmý účel platby.

  e) ZP MV ČR poskytuje příspěvky na platby, které byly hrazeny prostřednictvím benefitů - poukázek (i benefitových karet) pojištěnců.

 1. Příspěvek z fondu prevence může být poskytnut pouze v případě, že zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou poskytnuty ve zdravotnickém zařízení nebo v lékárně (včetně internetové) nebo prodejně zdravotnických potřeb.
   
 2. Příspěvek není poskytován na doplatky za zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
   
 3. Žádost o příspěvek je vždy posuzována podmínkami platnými v době realizace. Realizací se rozumí datum nákupu zboží nebo služby a u očkování datum aplikace očkovací látky a u ozdravného pobytu datum ukončení účasti na něm (uvedené na potvrzení od poskytovatele).
   
 4. Příspěvky jsou poskytovány v české měně za nákup (úhradu) zboží anebo služby/aktivity realizované pouze na území ČR.
   
 5. Žádost o příspěvek lze předložit nejdříve od 4. ledna 2021 a nejpozději do 31. prosince 2021 s tím, že:

  a)    ženy, které zahájí těhotenství po 30. 10. 2021 nebo porodí v listopadu a v prosinci 2021 mohou žádost o příspěvek podat až do 31. ledna 2022 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna 2022),  

  b)    pro děti narozené v listopadu a v prosinci 2021 lze žádost o příspěvek podat až do 31. ledna 2022 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. ledna 2022),

  c)    dárce krve – lhůty jsou uvedeny přímo u programu, 

  d)    sérologická studie Covid-19 a darování protilátek – přímo u programu,

  e)    sezónní akce – platí „kup a přijď“ v měsíci, na který je program vyhlášen. 
 1. Platební doklady za položky jednoho programu lze sčítat a kombinovat až do maximální výše příspěvku. Žádost o příspěvek z jednoho programu lze uplatnit pouze jednorázově, (tj. jedenkrát ročně). Platební doklady je možné předložit nejpozději do dvou měsíců od realizace (např. nákup v průběhu března, žádost je možné podat do konce května). U platebních dokladů k jedné položce se lhůta počítá od poslední úhrady.
   
 2. Žádosti podané po 31. prosinci 2021 nebudou ZP MV ČR přijaty k vyřízení. Datum rozhodné pro přiznání příspěvku je datum podání žádosti na ZP MV ČR, datum na podacím razítku pošty (platební doklady musí být doručeny v originálech). 
   
 3. Termín k vyřízení žádosti o příspěvek činí v ZP MV ČR 60 dní od data doručení žádosti. Zároveň platí podmínka doručení žádosti nejpozději do 31. prosince 2021.
   
 4. ZP MV ČR poskytuje příspěvek pouze bezhotovostní platbou na bankovní účet pojištěnce.
   
 5. Dospělý (pojištěnec, který v roce 2021 dovršil 19. rok věku a starší) může čerpat příspěvek ze základních preventivních programů, a to jednorázově maximálně 500 Kč ročně, nebo z programu Očkování maximálně 1 000 Kč ročně.
   
 6. Dítě (pojištěnec do 18 let včetně) může čerpat příspěvek ze základních preventivních programů, a to jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru, a to maximálně 1 500 Kč ročně
   
 7. Každý pojištěnec může po splnění podmínek pro konkrétní program čerpat ze všech bonusových programů nad rámec základních preventivních programů. Z programu sezónní akce si lze vybrat pouze jeden za rok.
   
 8. Žena v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte (těhotná) může čerpat příspěvek jednorázově nebo vícekrát-jednotlivě na položku/y z programu pro těhotné dle svého výběru, a to maximálně 2 000 Kč ročně. Tuto částku lze rozdělit na až 1 500 Kč z programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte a 500 Kč ze základních programů nebo 1 000 Kč z programu na očkování. 
   
 9. Věkové rozpětí u jednotlivých programů – kde není uvedeno výslovně „počítáno dle data narození“ rozumí se dosažení věku v kalendářním roce 2021. Nerozhoduje datum narozenin.
   
 10. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
   
 11. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR), může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ze základních programů ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let, včetně) na položky programů, které jsou pro ně určeny (platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte). V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Postupování není možné z bonusových programů. Možnost postoupení je uvedena u jednotlivých programů. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat. 
   
 12. Specifické podmínky jsou uvedeny přímo u jednotlivých programů, resp. položek a jsou základním podmínkám nadřazeny. 
   
 13. ZP MV ČR si vyhrazuje právo měnit náplň preventivních programů i výši příspěvků nebo program ukončit, v případě vyčerpání schváleného objemu finančních prostředků, a to na základě rozhodnutí porady vedení ZP MV ČR. Každá změna bude uveřejněna na webu ZP MV ČR.  
   
 14. ZP MV ČR neakceptuje platební doklady za položky uhrazené u nesmluvních poskytovatelů zdravotních služeb za zdravotní služby, které mohou být u smluvních poskytovatelů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 
   
 15. V případě, že dojde ke zrušení celého nebo i částečného předmětu plnění (aktivity, služby), na kterou pojištěnec čerpal příspěvek z Fondu prevence, je pojištěnec povinen o této skutečnosti zdravotní pojišťovnu informovat a kontaktovat ji za účelem individuálního dořešení.

Aktuality

samotest

Ukončení provozu portálu Samotesty-covid.cz

23. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci

Vážení zaměstnavatelé,    k 30. září 2021 dojde k ukončení provozu portálu všech zdravotních pojišťoven Samotesty-covid.cz, který sloužil pro odesílání žádostí o příspěvek na částečnou kompenzaci nákladů na samotestování ve firmách a u OSVČ.

[více]
ruce

Pacientů s alzheimerem přibývá. Většina z nich se o své diagnóze nedozví včas

21. 9. 2021 | #Pojištěnci | #Plátci | #Poskytovatelé

Podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) se loňský počet jejích klientů s Alzheimerovou chorobou zvýšil o 6 %. Alarmující je, že drtivá většina pacientů je diagnostikována pozdě nebo o své nemoci vůbec neví. Riziko onemocnění se přitom zvyšuje s věkem – předcházet mu pomáhá především vyvážená strava a zdravý životní styl.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu