Přejít k hlavnímu obsahu
foreigners
 1. Úvod
 2. Podmínky pro čerpání příspěvků z preventivních programů hrazených z Fondu prevence (bonusy) v roce 2024

Podmínky pro čerpání příspěvků z preventivních programů hrazených z Fondu prevence (bonusy) v roce 2024

Zde se dočtete, jaké jsou podmínky pro čerpání bonusů z Fondu prevence v roce 2024.

Nabídku preventivních programů ZP MV ČR si můžete prohlédnout zde.

Specifické podmínky uvedené u jednotlivých programů jsou nadřazeny těmto všeobecným podmínkám (např. upřesnění termínů, požadované doklady atd.).

V roce 2024 je možné podávat žádosti o příspěvek od pátku 5. ledna.

Komu a na co ZP MV ČR přispívá

Všem pojištěncům, kteří: 

 • jsou registrováni u ZP MV ČR nepřetržitě od úhrady zboží či služby (tzv. datum „realizace") do data vyplacení příspěvku
 • nepodali přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně 
 • mají modrý průkaz pojištěnce, tzn. ZP MV ČR je pro ně hlavní (jedinou) pojišťovnou

Zdravotní služby musí být poskytnuty ve zdravotnickém zařízení (u poskytovatele zdravotních služeb). Nákupy léčiv a zdravotnických prostředků musí být uskutečněny v lékárně (vč. e-shopu), resp. prodejně zdravotnických potřeb – pokud není u programu uvedeno jinak, např. sportovní ochranné pomůcky.

Komu a na co ZP MV ČR nepřispívá

Pojištěncům, kteří:

 • se pro následující období přeregistrovali k jiné zdravotní pojišťovně
 • mají vůči naší pojišťovně nevyrovnaný dluh na pojistném nebo jiné závazky (splátkový kalendář nelze akceptovat jako bezdlužnost)
 • mají žlutý průkaz pojištěnce, ZP MV ČR je pro ně pouze výpomocnou pojišťovnou

Neproplácí se příspěvky na následující: 

 • zdravotní služby uhrazené u nesmluvních poskytovatelů zdravotních služeb, které ale mohou být u smluvních poskytovatelů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
 • doplatky za zdravotní služby, léčiva (včetně očkovacích látek) a zdravotnické prostředky plně nebo částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění
 • zálohy (zpravidla na pobyty)

Zdravotní pojišťovna nemůže přispět na aktivity či služby, které nemají prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt. Neumožňuje to zákon.

Jaké typy příspěvků můžete čerpat? 

Každý pojištěnec může v roce 2024 čerpat:

 • ze základních programů

A k tomu:

Jaká je výše příspěvků?

Základní programy: 

dospělý až 500 Kč 
dítě až 1 500 Kč 

Bonusové programy: 

Bonusový program

Dospělý

Dítě

Program prevence infekčních onemocnění - očkování 2 000 Kč 2 000 Kč
Program podpory duševního zdraví 4 000 Kč 4 000 Kč
Program podpory absolvování screeningového vyšetření 1 000 Kč /

Zdravotnické prostředky nehrazené z pojištění

500 Kč

1 500 Kč

Podpora vybraných diagnostických metod

500 Kč

1 500 Kč

Telemedicína

2 000 Kč

2 000 Kč

Odvykání kouření

2 000 Kč

/

Edukační pobyty pro chronicky nemocné

2 000 Kč

2 000 Kč

Paruky pro onkologické pacienty (v rámci Zdravotnických prostředků)

2 000 Kč

2 000 Kč

Program pro ženy v souvislosti s těhotenstvím a porodem

3 000 Kč

/

Specifické diety

2 000 Kč

2 000 Kč

Dětské sportovní léto / 500 Kč

Podpora chronicky nemocných dětí (LOP)

/

10 000 Kč

Vitamíny a minerály pro dárce

250 Kč

/

Příspěvek pro prvodárce krve

1 000 Kč

/

Lázeňská léčebně rehabilitační péče pro dárce

5 000/2 000 Kč

/


Příspěvky pro klienty, kteří chodí na preventivní prohlídky

Některé příspěvky (Prevence trombózy - kompresní punčochy, Dentální hygiena, Sportovní pohybové aktivity pro dospělé) jsou podmíněny absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře, a to v době od 1. ledna 2022 do podání žádosti o příspěvek.

Preventivní prohlídkou u praktického lékaře pro dospělé se rozumí rozsah uvedený ve vyhlášce č. 70/2012 Sb.

Provádí se 1x za dva roky (po uplynutí 23 měsíců). Týká se všech od 18 let, resp. nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé.

Obsahem prohlídek je doplnění anamnézy, lékař/ka zjišťuje onemocnění v rodině, dřívější onemocnění, pracovní zatížení, návyky a předpokládaná zdravotní rizika. Zkontroluje očkování proti tetanu, případně jiná očkování. Prohlídka je zaměřená na kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti, vyšetření moči, orientačního vyšetření zraku, sluchu a kůže. Součástí je i onkologická prevence zaměřená na zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy. Při podezření na onkologické onemocnění nebo při pozitivní rodinné anamnéze se provádí vyšetření per rectum, u mužů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let klinické vyšetření prsu, a to spolu s poučením o samovyšetření.

Věkové hranice – kdo je dítě a kdo dospělý

 • dítě je pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku do 18 let včetně (až do konce kalendářního roku)
 • dospělý je pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku 19 let a více (od začátku kalendářního roku)
 • kde není uvedeno výslovně „počítáno dle data narození“, rozumí se dosažení požadovaného věku v kalendářním roce 2024. Nerozhoduje datum narozenin.

Jak požádat o příspěvek 

Co je k tomu potřeba? 

 • vyplněný formulář žádosti o příspěvek
 • platební doklad vystavený v roce 2024
 • u některých programů speciální formulář/potvrzení 
 • u programů pro klienty s chronickým onemocněním se nevyžaduje potvrzení diagnózy, ale ZP MV ČR může požádat o čestné prohlášení

Na formuláři i v E-komunikaci je potřeba vyplnit platné číslo bankovního účtu. Za jeho správnost ručí klient! Pokud se částka vrátí pojišťovně zpět v důsledku nesprávně uvedeného bankovního spojení, není pojišťovna povinna klienta na tuto skutečnost upozorňovat.

Jak žádost doručit? 

 • pomocí E-komunikace - zde nepotřebujete formulář, potřebné údaje vyplníte elektronicky (postup zde)
 • datovou schránkou 9swaix3 
 • osobně nebo do sběrného boxu či schránky na kterémkoli klientském centru
 • poštou na adresu ZP MV ČR – Back office, Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava, 586 01

Pozor, již nelze podat žádost o příspěvek emailem, pouze se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Do kdy žádost doručit? 

 • není-li uvedeno jinak, doklad musí být uplatněn do tří měsíců od úhrady zboží nebo služby nebo ukončení pobytu („datum realizace“)
 • termín pro většinu programů je 31. prosinec 2024
 • pro některé programy jsou jiné termíny – dárci krve, těhotné a ženy po porodu nebo novorozenci mohou čerpat až do 31. ledna 2025
 • při zasílání poštou rozhoduje datum podání na poště 

Kdy a kolikrát je možné čerpat příspěvek  

 

Základní

Bonusové

Dospělý

Jednorázově z jednoho programu

Jednorázově nebo vícekrát z jednoho nebo více programů

Dítě

Jednorázově nebo vícekrát z jednoho nebo více programů

Jednorázově nebo vícekrát z jednoho nebo více programů

Pokud není uvedeno jinak, doklady můžete předložit do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“), přičemž lhůta pro předložení začíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úhradě. Tedy např. když doklad uhradíte kdykoli v průběhu března, žádost je možné podat do konce června. Zároveň vždy platí termín do 31. prosince 2024, viz výše! 

Platební doklady k jedné položce (např. očkování) lze sčítat až do maximální výše příspěvku. Lhůta tří měsíců pro podání žádosti se pak počítá od nejnovějšího dokladu.  

Platební doklady

Co je platebním dokladem? 

 • Faktura
 • Pokladní doklad (účtenka)
 • Zjednodušený daňový doklad (paragon)

 

 • vždy musí být zřejmé, že byl doklad uhrazen! Při nákupu přes internet, na dobírku nebo při bezhotovostní platbě je nutné předložení dokladu o provedení vlastní platby (výpis z bankovního účtu, potvrzení o platbě z banky, z pošty nebo přepravní služby) 
 • vždy musí být zřejmé, že náklady byly uhrazeny pojištěncem (nebo zákonným zástupcem) a nikoli jinými osobami. Nelze tedy proplatit příspěvky uhrazené dárkovými či slevovými poukazy nebo věrnostními kartami. Uznávají se pouze benefitní poukázky a karty s částečným příspěvkem zaměstnavatele (vč. karet Multisport)
 • platební doklad musí být v českém jazyce a české měně
 • platební doklad musí být vystaven v roce 2024

Co musí doklad obsahovat? 

 • název zboží, služby nebo aktivity
 • datum prodeje, úhrady
 • identifikaci obchodní firmy (IČ, název, adresa firmy); ZP MV ČR si vyhrazuje právo provést kontrolu předložených platebních dokladů oproti činnostem uvedeným ve veřejném rejstříku u dodavatele, který platební doklad vystavuje
 • cena

Pokud podáváte žádost osobně nebo poštou, je nutné odevzdat originály platebních dokladů; pokud žádáte o příspěvek elektronicky, vyhrazuje si ZP MV ČR právo si originál dokladu vyžádat dodatečně. Na vyžádání (do 30 dnů po vyrozumění o uznání příspěvku) budou doklady vráceny.

Nejednoznačné, nečitelné, pozměněné nebo jakkoli znehodnocené doklady nelze akceptovat.

Podání žádosti za dítě a postoupení příspěvku

Za nezletilou osobu podává žádost o příspěvek zákonný zástupce (rodič, opatrovník, pěstoun apod.), případně instituce v roli zákonného zástupce. To se týká i osob s omezenou svéprávností. Práva rodičů mezi sebou navzájem se řídí občanským zákoníkem.

Rodič nebo jiný zákonný zástupce (je-li zároveň pojištěncem ZP MV ČR) může dítěti (také pojištěnci ZP MV ČR ve věku do 18 let včetně) postoupit svůj základní příspěvek, tj. 500 Kč. Při postoupení příspěvků od obou rodičů tak dítě může získat navíc až 1 000 Kč. Postoupení příspěvku nelze kombinovat s čerpáním pro vlastní osobu (např. 300 Kč postoupit a 200 Kč čerpat). Možnosti postoupení jsou uvedeny u jednotlivých programů.

Zpracování a posouzení žádosti, proplacení

Na vyřízení žádosti má ZP MV ČR 30 dní ode dne doručení bezvadné žádosti, tj. žádosti, která má všechny náležitosti. Výjimku tvoří příspěvky, kde ZP MV ČR ověřuje vykázání výkonů v systému veřejného zdravotního pojištění (Program podpory absolvování screeningového vyšetření, Prevence trombózy - kompresní punčochy, Dentální hygiena, Sportovní pohybové aktivity pro dospělé), kvůli zpoždění ve vykazování může lhůta být až 90 dnů.

Žádosti, které budou doručeny (resp. při doručování poštou předány na poštu) po termínu stanoveném v podmínkách příspěvku (většinou 31. prosince), nebudou zpracovány.

Příspěvky se proplácí pouze bezhotovostní cestou na zvolený bankovní účet.

Příspěvky jsou poskytovány v české měně za nákup (úhradu) zboží anebo služby/aktivity uhrazené v Kč. Akceptujeme realizaci mimo Českou republiku. Zboží může být zakoupeno i v e-shopu.

Upozornění

Na poskytnutí příspěvku z Fondu prevence nevzniká nárok ze zákona. ZP MV ČR si vyhrazuje právo během roku změnit podmínky programů, zrušit některé položky či celé programy, např. z důvodu vyčerpání rozpočtu. Tato skutečnost bude uvedena na webové stránce programu.

Žádost o příspěvek je vždy posuzována podmínkami platnými v době realizace (úhrady produktu nebo služby, ukončení pobytu).

Pokud pojišťovna poskytne příspěvek na službu či aktivitu (vč. pobytů), která je následně dodavatelem zrušena, a pojištěnci je dodavatelem zaplacená suma refundována, tj. např. dostane peníze (nebo část peněz) za zrušený lyžařský zájezd od dodavatele zpět, je pojištěnec povinen o této skutečnosti ZP MV ČR informovat a kontaktovat ji za účelem individuálního dořešení.

Některé příspěvky (Prevence trombózy - kompresní punčochy, Dentální hygiena, Sportovní pohybové aktivity pro dospělé) jsou podmíněny absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře, a to v době od 1. ledna 2022 do podání žádosti o příspěvek.

Pojišťovna si vyhrazuje právo příspěvek neproplatit (částečně či vůbec), pokud vyvstane pochybnost o tom, že zakoupené pomůcky jsou určeny pojištěnci, pro kterého je příspěvek žádán.

Důležité pojmy

Pojištěnec – osoba, která je účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ČR a je pojištěna u ZP MV ČR. 

Modrý průkaz – účastník systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, pojištěný u ZP MV ČR (jediná pojišťovna)

Výpomocná registrace, žlutý průkaz – osoba pojištěná v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, která je u ZP MV ČR registrována pouze výpomocně

Realizace: 

 • datum nákupu produktu nebo služby 
 • u očkování datum aplikace nebo nákupu očkovací látky
 • u vícedenních aktivit datum ukončení účasti (uvedené na potvrzení od poskytovatele). Jedná se o školy v přírodě, lázeňské pobyty apod

Položka – dílčí nabídka preventivního programu, např. příspěvek na prevenci karcinomu prsu (mamografické vyšetření) je součástí Programu prevence onkologických onemocnění

Zdravotnické zařízení smluvní či nesmluvní – poskytovatel zdravotních služeb (PZS), který má nebo nemá smlouvu se ZP MV ČR

Veřejné zdravotní pojištění – z veřejného zdravotního pojištění je hrazena zdravotní péče, kterou hradí zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení (dle zákona č. 48/1997 Sb.). Tuto péči nehradí pojištěnec. Více zde.

Všeobecné podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence uspořádané v bodech naleznete ke stažení zde.

Aktuality

ZaP

Vyrážíme s prevencí za vámi

| #Pojištěnci | #Plátci

V červenci začíná již čtvrtý ročník naší každoroční osvětové roadshow Zdraví a prevence s 211. Míříme do dalších měst po celé republice, kde se roadshow ještě nekonala, abychom návštěvníkům zprostředkovali základní preventivní vyšetření.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu