Přejít k hlavnímu obsahu

Podmínky pro čerpání preventivních programů

Vážení klienti, s ohledem na aktuální situaci prodlužujeme možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu prevence na 3 měsíce. V případě nepříznivého vývoje prodloužíme, o možnost čerpat příspěvky rozhodně nepříjdete.
Vaše ZP 211

Zde se dočtete, jaké jsou podmínky pro čerpání bonusů z fondu prevence v roce 2020.

Základní podmínky

 1. Pojištěncem pro účely uznání příspěvků z fondu prevence se rozumí osoba, která je účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ČR a je pojištěna u ZP MV ČR (pojištěncem pro účely uznání příspěvku z fondu prevence není osoba pojištěná v jiném členském státě EU, EHP či ve Švýcarsku, která je u ZP MV ČR registrována pouze výpomocně).
   
 2. Pojištěnec musí být u ZP MV ČR registrován nepřetržitě od data realizace do data vyplacení příspěvku. Uznání = vyplacení příspěvku stávajícímu pojištěnci je možné až po ověření, že se nezaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně od 1. 7. 2020 nebo od 1. 1. 2021.
   
 3. Příspěvek nemůže být vyplacen pojištěnci, u kterého byly při kontrole zjištěny jeho nevyrovnané závazky vůči ZP MV ČR, a to do doby jejich vypořádání.
   
 4. K žádosti o příspěvek je potřeba předložit následující:

  a) formulář žádosti o příspěvek (k dispozici na každém pracovišti i webu), včetně bankovního spojení (předčíslí, číslo účtu a kód banky),

  b) originál platebního dokladu o zaplacení zboží nebo služby s vyznačením názvu, ceny, data prodeje a identifikace prodejce (netýká se potvrzení za ozdravný pobyt v přírodě-potvrzení od organizátora o účasti, tedy po realizaci pobytu). Očkovací průkaz, soudní rozhodnutí apod. lze předložit v kopii. Doklad musí být vystaven v roce 2020. Originál platebního dokladu lze použít pouze k jedné žádosti o příspěvek,

  c) po nákupu přes internet nebo po bezhotovostní platbě je nezbytné předložení dokladu o provedení vlastní platby (výpis z účtu, potvrzení o zaplacení z pošty nebo přepravní služby). Z dokladu musí být zřejmý účel platby,

  d) ZP MV ČR neposkytuje příspěvky na platby, které byly hrazeny prostřednictvím benefitů - poukázek (i benefitových karet) pojištěnců. V případě, že bylo zboží či služba uhrazeno benefitovými poukázkami jen částečně, lze poskytnout příspěvek na část platby uhrazenou penězi.

 1. Příspěvek z fondu prevence může být poskytnut pouze v případě, že zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou poskytnuty ve zdravotnickém zařízení nebo v lékárně (včetně internetové) nebo prodejně zdravotnických potřeb.
   
 2. Příspěvek není poskytován na doplatky za zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
   
 3. Žádost o příspěvek je vždy posuzována podmínkami platnými v době realizace. Realizací se rozumí datum nákupu zboží nebo služby a u očkování datum aplikace očkovací látky a u ozdravného pobytu datum ukončení účasti na něm (uvedené na potvrzení od poskytovatele).
   
 4. Příspěvky jsou poskytovány v české měně za nákup (úhradu) zboží anebo služby/aktivity realizované pouze na území ČR.
   
 5. Platební doklady za položky jednoho programu lze sčítat a kombinovat až do maximální výše příspěvku. Žádost o příspěvek z jednoho programu lze uplatnit pouze jednorázově, (tj. jedenkrát ročně). Platební doklady je možné předložit nejpozději do tří měsíců od realizace (např. zakoupí v průběhu března, pak může žádost podat do konce června). U platebních dokladů k jedné položce se lhůta počítá od poslední úhrady a dále:

  a) ženy, které zahájí 12. týden těhotenství po 30. 10. 2020 nebo porodí v listopadu a v prosinci 2020 mohou žádost o příspěvek podat až do 20. ledna 2021 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. 12. 2020),

  b) pro děti narozené v  listopadu a v prosinci 2020 lze žádost o příspěvek podat až do 20. ledna 2021 (budou akceptovány i platební doklady vystavené až do 31. 12. 2020),

  c) dárce krve - jsou uvedeny přímo u konkrétních programů.
 1. Žádost o příspěvek lze předložit nejdříve od 6. ledna 2020 a nejpozději do 30. 11. 2020.
   
 2. Žádost o příspěvek je možno podat osobně na kterémkoliv pracovišti ZP MV ČR nebo zaslat poštou.
   
 3. Žádosti podané po 30. 11. 2020 nebudou ZP MV ČR přijaty k vyřízení. Datum rozhodné pro přiznání příspěvku je datum podání žádosti na ZP MV ČR, datum na podacím razítku pošty nebo datum odeslání z datové schránky (platební doklady musí být doručeny v originálech). Žádost proto nelze předložit prostřednictvím e-mailu.
   
 4. Termín k vyřízení žádosti o příspěvek činí v ZP MV ČR 30 dní od data doručení žádosti.
   
 5. ZP MV ČR poskytuje příspěvek pouze bezhotovostní platbou na bankovní účet pojištěnce.
   
 6. Pojištěnec od 19 let (dospělý) může čerpat příspěvek v rámci jednoho programu dle svého výběru až do maximální výše až 500 Kč ročně.
   
 7. Pojištěnec do 18 let (dítě) může čerpat příspěvek dvakrát až 500 Kč (až 1 000 Kč ročně), Příspěvek lze čerpat jednorázově nebo jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru.
   
 8. Ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte (těhotné) mohou při splnění daných podmínek v kalendářním roce žádat o příspěvek třikrát, vždy až 500 Kč (tzn. až 1 500 Kč ročně z Programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte, nebo 1000 Kč z Programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte a 500 Kč z dalších programů).
   
 9. Dárce krve nebo jejích součástí a dárce kostní dřeně může čerpat 500 Kč z kteréhokoliv programu jako každý jiný pojištěnec (nedárce krve), a k tomu navíc 250 Kč na vitamíny, a k tomu navíc až 5000 Kč na léčebné procedury při splnění požadovaných podmínek.
   
 10. Věkové rozpětí u jednotlivých programů – kde není uvedeno výslovně „počítáno dle data narození“ rozumí se dosažení věku v kalendářním roce.
   
 11. O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. Kopii soudního rozhodnutí je nutné přiložit k žádosti. V případě žádostí o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
   
 12. Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR), může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou pro ně určeny. (platební doklady mohou být v případě postoupení příspěvku rodičem pro dítě či více dětí ofoceny a založeny u žádosti dítěte). V případě postoupení příspěvku od každého rodiče může dítě získat až 1 000 Kč. Těhotná žena v souvislosti s těhotenstvím a narozením dítěte může postoupit pouze 500 Kč (1 000 Kč může čerpat z Programu pro ženy v souvislosti s těhotenstvím i narozením dítěte. Dárce krve své příspěvky nepostupuje.
   
 13. Specifické podmínky jsou uvedeny přímo u jednotlivých programů, resp. položek a jsou základním podmínkám nadřazeny.
   
 14. ZP MV ČR si vyhrazuje právo měnit náplň preventivních programů i výši příspěvků nebo program ukončit, v případě vyčerpání schváleného objemu finančních prostředků, a to na základě rozhodnutí porady vedení ZP MV ČR. Každá změna bude uveřejněná na webu ZP MV ČR.
   
 15. ZP MV ČR neakceptuje platební doklady za položky uhrazené u nesmluvních poskytovatelů zdravotních služeb za zdravotní služby, které mohou být u smluvních poskytovatelů hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (např. očkování nad 65 let).
   
 16. V případě, že dojde ke zrušení celého nebo i částečného předmětu plnění (aktivity, služby), na kterou pojištěnec čerpal příspěvek z Fondu prevence, je pojištěnec povinen o této skutečnosti zdravotní pojišťovnu informovat a kontaktovat ji za účelem individuálního dořešení.

Aktuality

žáci

Spolupráce s Policií České republiky

16. 9. 2020 | #Pojištěnci

Do škol opět míří moderní prevence Žáci základních škol zapojených do sítě obrazovek ÁMOS vision se od září na interaktivních tabulích setkávají s preventivními spoty zaměřenými na bezpečnost dětí. Aktuálními tématy provází známí youtubeři.

[více]

Aby vám neutekla žádná naše slevová akce nebo nabídka,
sledujte nás na Facebooku nebo Instagramu

Dále z 211